August 2015

Det første treet er plantet

Søndag gikk startskuddet for pilotprosjektet om planting av skog på nye arealer som... 30.08.15

Vellykket restaurering av viktig naturreservat

Nyrestaurerte Slevdalsvann naturreservat i Vest-Agder er nå offisielt åpnet. Nye dammer ... 28.08.15

Lista våtmarkssenter autorisert

Miljødirektoratet autoriserer Lista våtmarkssenter i Vest-Agder som besøkssenter. Den... 28.08.15

Miljøambassadører klare for høstens foredragsturné

Miljøambassadørene besøker ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet med... 28.08.15

Ja og nei til oljeomlasting i Bøkfjorden

Miljødirektoratet avslår søknaden fra Norterminal Floating Storage AS om å bruke en ny... 28.08.15

Historisk vekst for dverggåsa

Dverggåsa går mot et historisk godt år. Foreløpige resultater fra høsttellingen i Finnma... 26.08.15

Oversikt over felte bjørner

Interessert i lisensfelling av bjørn? Her finner du en oversikt over antall bjørner som felles i Norge og i Sverige. 26.08.15

Landsomfattende kontroll av vaskerier og renserier

Miljømyndighetene kontrollerer i høst vaskeri- og renseribransjens håndtering av farlige kjemikalier og farlig avfall.  25.08.15

Nytt håp for Skibotnelva

Onsdag 26. august starter en omfattende aksjon for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylu... 25.08.15

Avfallsdeklarering.no og refusjonsordningen for spillolje

Miljødirektoratet vil lage en egen spilloljemodul i avfallsdeklarering.no . Denne modulen forutsetter at deklarasjoner for refusjonsberettiget spillolje har status «ferdig» i... 24.08.15

No skal det fiskast søppel

Marin forsøpling truar det marine miljøet og skader dyrelivet i havet. No skal norske... 23.08.15

Ny forskrift om tilskot til opprydjing

Tilskotsordningane for opprydjingstiltak i forureina grunn og forureina botn i sjø og ferskvatn er no nedfelt i ei ny forskrift. Målet med ordninga og kriteria for tildeling er... 20.08.15

Færre påviste rovviltskader

Rovvilt ser ut til å gjøre mindre skade på sau enn det som har vært vanlig det siste... 20.08.15

Tillater felling av åtte bjørner

Miljødirektoratet har satt kvoten for årets lisensfelling av bjørn som starter 21. augus... 20.08.15

Blyhagl-regulering endret

Det generelle forbudet mot bruk, import og salg av blyhagl som ble innført i 2005, er endret.  19.08.15

Rekordhøy gjenvinning av emballasjeavfall

Aldri har så mye emballasjeavfall blitt gjenvunnet som i 2014. Samtidig har avfallsmengd... 14.08.15

Importører av skolesaker må skjerpe seg

Miljødirektoratets kontroll av skolesaker viser at flere av produkter inneholder svært... 14.08.15

Internasjonalt press får ned utslippene

Årets statusrapport viser at de klassiske miljøgiftene er på vikende front etter... 13.08.15

Gir ikke tillatelse til å felle ulv i Østmarka

Miljødirektoratet opprettholder avslaget fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus på søknader... 12.08.15

Utvider kvoten for skadefellinger

Etter at kvoten er nådd for skadefellinger av bjørn i flere rovviltregioner har... 05.08.15

Åpner fisket etter edelkreps

Torsdag 6. august åpner fisket etter edelkreps i Norge. Edelkrepsen lever i hovedsak i d... 05.08.15

Disse får ryddestøtte

Strandryddebryting, søppelspill, fjernstyrt kartlegging av søppel på sjøbunn og en... 03.08.15