Sjøbunnen ved en rekke byer, havner, skipsverft og industribedrifter er forurenset av miljøgifter fra tidligere tiders virksomhet. Her fra oppryddingen i Oslo. Foto: Miljødirektoratet.

Sjekkliste ved opprydding i forurenset sjøbunn

Miljødirektoratets nye sjekkliste gjør det enklere for kommuner og private å få oversikt over hva som er nødvendig å ha med i en tiltaksplan for opprydding i forurenset sjøbunn.

Forurenset sjøbunn

Massene på sjøbunnen i mange norske havne- og fjordområder er sterkt forurenset av miljøgifter fra blant annet industri og avrenning fra land.

For at ikke miljøgiftene skal spres videre og forurense omgivelsene, må forurensingen ryddes opp.

Regjeringens nasjonale handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn omfatter 17 prioriterte fjordområder.

Det er den som har forurenset som har ansvar for oppryddingen og for kostnadene til tiltak og undersøkelser.

For å få til en helhetlig opprydding i områder der ansvarsforholdene er uklare, og/eller kostnadene er større enn de ansvarlige selv kan bære, har Stortinget bevilget penger over statsbudsjettet til undersøkelser og opprydding.

Miljødirektoratet fordeler de statlige pengene etter behov og i tråd med nasjonale prioriteringer.

Sjøbunnen ved en rekke byer, havner, skipsverft og industribedrifter er forurenset av miljøgifter fra tidligere tiders virksomhet. I områder som er så forurenset at det er behov for opprydding, er det viktig å lage en god tiltaksplan.

Tiltaksplanen må ha med nødvendige undersøkelser og vurderinger av det forurensete området, og en anbefaling om hva slags oppryddingstiltak som er nødvendig for å oppnå god miljøtilstand.

Gir enklere oversikt

Miljødirektoratet har laget en sjekkliste og et faktaark for å gjøre det lettere å få oversikt av hva som er nødvendig å ha med i tiltaksplaner. 

Sjekklisten er et hjelpemiddel til bruk for tiltakshavere, prosjektledere og konsulenter, for å sikre at alle nødvendige vurderinger og undersøkelser er gjennomført. Miljøforvaltningen vil også bruke den til å vurdere mottatte tiltaksplaner.

Det kan være at noen av undersøkelsene og vurderingene i sjekklisten ikke er nødvendige for alle tiltaksplaner. I noen prosjekter kan det være nødvendig med ekstra vurderinger utover det som oppgis i sjekklisten.

Håndtering av forurensete sedimenter

Sjekklisten er et supplement til Miljødirektoratets veileder for håndtering av forurensete sedimenter. Denne gir mer detaljerte beskrivelser av hva som må med i en tiltaksplan.

Etter revisjon av veilederen i løpet av 2015, blir sjekklisten et eget vedlegg.

Relaterte lenker

Kontakt

overingeniør Kristoffer Glosli Bergland
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 995 14 284

seksjonsleder Marit Ruge Bjærke
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 465 41 363

Tema