Malvikstien i Sør-Trøndelag har med sin nærhet til sjøen høy opplevelsesverdi i form av natur og kulturhistorie. Foto: Ann Jori Romunstad, Miljødirektoratet.

Gammel jernbanelinje blir friluftsområde

Miljødirektoratet støtter tilretteleggingen av Malvikstien i Sør-Trøndelag med 2,5 millioner kroner, slik at den kan brukes av allmennheten som turvei og kyststi.

Sikring av områder for friluftsliv

Innebærer at det offentlige skaffer seg råderett over arealer ved erverv av eiendomsrett, eller ved avtale om varig bruksrett.

Miljødirektoratet forvalter statens økonomiske virkemidler til dette formålet.

De statlige midlene tildeles kommuner og interkommunale friluftsråd, basert på søknader.

Miljødirektoratet prioriterer områder som kommer store befolkningsgrupper til gode.

Nærområder og turveger i og ved byer og tettsteder har høy prioritet.

Miljødirektoratet vil prioritere arealer som blir eller kan bli intensivt brukt, og som trenger tilrettelegging for friluftslivsformål (for eksempel badeplass eller turvei gjennom bebygd område).

Malvikstien er en del av den etablerte kyststien/turveien mellom Hommelvik og Muruvik. Kyststien som planlegges etablert mellom Stjørdal og Trondheim, vil ha stor betydning for at befolkningen i nærområdene skal kunne utøve lavterskel friluftsliv i Trondheimsregionen.

Miljødirektoratet støtter nå at den gamle jernbanetraseen på strekningen Hommelvik-Muruvik blir universelt utformet og et tilrettelagt lavterskeltilbud for mange brukergrupper.

Sikring og tilrettelegging

Malvik kommune søkte om statlig medvirkning til sikring og nødvendig tilrettelegging for totalt 5,6 millioner kroner. Rutinemessig er tilsagnet fra Miljødirektoratet begrenset til å dekke 50 prosent av kostnadene.

Tilretteleggingen innebærer blant annet etablering av møteplasser med grill, benker og lekeapparater, rydding av vegetasjon, toaletter, informasjonsskilt, merking av løyper, fysisk utforming og rassikring.

Bakgrunnen for tilretteleggingen er at Jernbaneverket nylig har gitt jernbanetraseen til kommunen, gjennom vederlagsfri avhending av areal.

Høy opplevelsesverdi

Begrunnelsen for at Miljødirektoratet velger å gi tilsagnet, er at Malvikstien er en del av den etablerte kyststien/turveien mellom Hommelvik og Muruvik og kyststien som planlegges etablert mellom Stjørdal og Trondheim.

Kyststien mellom Stjørdal og Trondheim etableres etter hvert som byggingen av dobbelsporet jernbane fører til at dagens jernbanelinje nedlegges, og dermed kan tas i bruk som kyststi for allmennheten.

Miljødirektoratet mener at sikring og nødvendig tilrettelegging av Malvikstien tilfredsstiller de kriteriene som er satt for tildeling av statlige midler.

Flatholmen sikres

Miljødirektoratet har samtidig godkjent at Flatholmen og Flatholmskjæret i Malvik kommune får status som statlig sikret friluftsområde. Bakgrunnen er at mange besøker området for å utøve friluftsliv på Flatholmen og i nærliggende områder.

Miljødirektoratet vurderer derfor at sikringen av dette området er en positiv utvidelse av de tidligere sikrede områdene, som kalles Flatholmen friluftslivsområde.

Kontakt

seniorrådgiver Ann Jori Romundstad
friluftslivseksjonen
telefon: 975 42 267

Tema