2015

Villreinen lenger unna riksveg 7

Beredskapen er senket og forbudet mot stans opphevet etter at villreinflokkene på... 22.12.15

Genetisk viktig ulv er ulovlig drept

I november meldte svenske myndigheter at en hannulv innvandret fra den finsk/russiske... 22.12.15

Nytt regelverk om fremmede arter

Forskrift om fremmede organismer trer i kraft fra nyttår og vil innebære en del nye... 21.12.15

Lettere å jakte kunnskap om rovvilt

Hvor mye rovvilt har vi, hvor lever de og hvordan utvikler bestandene seg? En ny versjon... 21.12.15

Villrein like ved riksveg 7

Villreinflokkene som tidligere i uka oppholdt seg nær riksveg 7 på Hardangervidda sto... 18.12.15

Klimagassutslippene fra veitrafikk øker trolig i 2015

Klimagassutslippene gikk litt ned fra 2013 til 2014. Miljødirektoratet anslår at... 18.12.15

Fortsatt svak nedgang i klimagassutslippene i 2014

I 2014 ble det sluppet ut til sammen 53,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium. Dette er en nedgang på 0,8 prosent eller 0,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter... 18.12.15

Lavere miljøgiftutslipp

Utslipp til luft av de fleste miljøgifter gikk ned fra 2013 til 2014. Utslippene av svevestøv ble redusert med 8 prosent. 18.12.15

Fortsatt for høyt ammoniakkutslipp

Norge har nådd sine internasjonale forpliktelser om reduserte utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, bortsett fra for ammoniakk. Jordbruket står for det meste av... 18.12.15

Mange avløpsanlegg overholder ikke rensekravene

Miljømyndighetene har sjekket tilstanden på 147 avløpsanlegg i 106 kommuner. Nesten... 18.12.15