Regjeringens nasjonale handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn omfatter 17 prioriterte fjordområder. Ranfjorden ved Mo i Rana er en av disse. Foto: Oddlaug Knutsen.

Lavere utlekking av miljøgifter i Ranfjorden

En ny undersøkelse av havneområdene til Mo i Rana viser at det er mindre utlekking av miljøgifter fra sjøbunnen enn tidligere beregnet.

Tiltak i prioriterte områder

Regjeringens nasjonale handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn omfatter 17 prioriterte fjordområder. Ranfjorden ved Mo i Rana er en av disse.

Det er den som har forurenset som har ansvar for oppryddingen og for kostnadene til tiltak og undersøkelser.

For å få til en helhetlig opprydding i områder der ansvarsforholdene er uklare, og/eller kostnadene er større enn de ansvarlige selv kan bære, har Stortinget bevilget penger over statsbudsjettet til undersøkelser og opprydding.

Miljødirektoratet fordeler de statlige pengene etter behov og i tråd med nasjonale prioriteringer.

Ifølge vannforskriften skal alle vannforekomster sikres en best mulig helhetlig beskyttelse for å oppnå god miljøtilstand innen 2021. Tiltak mot forurenset sjøbunn vil være viktig for å oppnå dette.

På oppdrag for Fylkesmannen i Nordland har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) undersøkt utlekking og opptak av miljøgifter i dyr som lever på sjøbunnen i Ranfjorden.

Mindre miljøgifter

- De nye undersøkelsene viser at det lekker ut mindre miljøgifter fra sjøbunnen enn tidligere beregnet, men oppvirvling fra båttrafikk og organismer på sjøbunnen kan gi spredning til vannmassene, sier seksjonsleder Marit Ruge Bjærke i Miljødirektoratet.

Lokale bedrifter og Miljødirektoratet finansierte undersøkelsene. Rana kommune, Mo i rana havn og Nærings- og handelsdepartementet har også bidratt økonomisk.

Bunndyr tar opp miljøgifter

Mo i Rana er en industriby med havneområder som er svært forurenset. De siste tiårene har påvirkningen fra industrien blitt redusert, men sjøbunnen er fortsatt sterkt forurenset av gamle og nye utslipp.

Ranfjorden er prioritert i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn.

Konsentrasjonen av miljøgifter i sjøbunnen kan gi negative effekter på dyr og alger. Miljøgiftene utgjør også en risiko for menneskers helse, i hovedsak dersom en spiser skjell fra området.

Mattilsynet fraråder derfor å spise skjell fanget innenfor Bjørnebærvika og Alterneset.

Ikke farlig å spise fisk fra Ranfjorden

Selv om nettsnegl og børstemark har vist seg å ta opp PAH, vil det ikke føres oppover i næringskjeden og hope seg opp i fisk. Fisk er i stand til å bryte ned og skille ut PAH.

Det er ingen advarsler mot å spise fisk i Ranfjorden – bortsett fra at man ikke bør spise leveren, hvilket gjelder for hele norskekysten.

– Kartleggingen gir ny kunnskap om spredningen av forurensningen i Ranfjorden og viser at dyr som lever på sjøbunnen påvirkes av miljøgifter. Vi bruker denne kunnskapen til å bestemme nødvendige tiltak for å håndtere den forurensede sjøbunnen i indre Ranfjorden, sier Marit Ruge Bjærke i Miljødirektoratet. 

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Marit Ruge Bjærke
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 465 41 363

overingeniør Kristoffer Glosli Bergland
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 995 14 284

Tema