Inspektørar frå Miljødirektoratet på tilsyn på Gjøafeltet i 2011. Foto: Miljødirektoratet.

Følger regelverket om leteboring

Miljødirektoratet følger forvaltningslovens system for utsatt iverksetting av vedtak i saker hvor det gis tillatelse om leteboringer. Bellonas påstand om at demokratiske prinsipper blir tilsidesatt, stemmer ikke. Vår gjennom gang viser at det ikke har vært tilfeller hvor oppstart av leteboringer har kommet i konflikt med noens klageinteresse.

Miljødirektoratets saksbehandling ved søknader til leteboring

Vi gir tillatelser til petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen, herunder leteboringer, i medhold av forurensingsloven kapittel 3.

Krav til beredskap mot akutt forurensning gis i medhold av forurensningsloven § 40.

Tillatelsen gis på bakgrunn av søknad fra operatøren og foreliggende miljøkunnskap om det område hvor aktiviteten skal finne sted.

Søknader om leteboring i Barentshavet og andre sårbare områder forhåndsvarsles blant annet til miljøvernorganisasjoner.

Tillatelser etter forurensningsloven behandles i tråd med forvaltningsloven og forurensningsforskriften kapittel 36.

Informasjon om vår saksbehandling er gitt i Miljødirektoratets retningslinjer for søknader om petroleumsvirksomhet til havs.

Tillatelser til virksomhet etter forurensningsloven er enkeltvedtak som kan påklages av sakens parter og alle som har rettslig klageinteresse. 

I retningslinjene for søknader opplyser vi om at saksbehandlingstid for letebrønner normalt er 15 uker og at dette inkluderer 4 ukers høringstid, 3 uker klagefrist og 2 uker til behandling av klage.

Dette betyr at vedtak helst skal foreligge 5 uker før planlagt oppstart.

Våre retningslinjer skal være kjent for operatørene på norsk sokkel og de er ansvarlig for å søke i god tid slik at disse tidsfristene kan overholdes.

Bellona sendte 8. august Klima- og miljødepartementet et brev hvor de kritiserer vår behandling av søknader om leteboring.

Departementet ba 22. august Miljødirektoratet svare på påstandene. Vi har i dag svart departementet.

– Miljødirektoratet er enig med Bellona i at det er svært viktig å sikre reell klagebehandling i saker om leteboringer offshore. Men Bellona tar feil når de hevder at demokratiske prinsipper blir tilsidesatt. Vi er opptatt av å sikre klageadgang på våre tillatelser og følger forvaltningslovens system i disse sakene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Sikrer god saksbehandling

Våre saksbehandlingsrutiner og retningslinjer til operatørenes søknader skal sikre tilstrekkelig tid til behandling av søknadene og involvering av parter før og etter vedtak fattes, slik at det i utgangspunktet ikke blir behov for å vurdere utsatt iverksetting av tillatelser.

Bellona ba i sommer innsyn i alle våre vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til leteboringer de siste fire årene. Miljøstiftelsen hevder at vi har godkjent at selskapene borer før klagefristen har gått ut. Det er ikke riktig.

Vår oppsummering viser at:

  • I 147 saker startet boringen først etter at klagefristen gikk ut.
  • I 4 saker vedtok vi delvis utsatt iverksetting for boring i oljeførende lag til klagene var behandlet.
  • I 2 saker var det i tillatelsen besluttet delvis utsatt iverksetting for boring i oljeførende lag til klagefristen var gått ut.
  • I 10 saker startet boringen før klagefristen gikk ut. Dette var boringer i etablerte områder der miljørisikoen var lav. Det kom ikke inn klager eller begjæring om utsatt iverksetting i disse sakene, med unntak av én sak hvor det kom klage fra operatøren, som ønsket lemping av et vilkår.

- Dette viser at det ikke har vært noen tilfeller hvor oppstart av boring i oljeførende lag har kommet i konflikt med noens klageinteresse, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Må søke i god tid

Det hender Miljødirektoratet mottar utilfredsstillende og/eller sene søknader fra operatørene, noe som gjør at vi får tidspress på vår saksbehandling. Også i slike saker følger vi forvaltningslovens system, men det legger press på spørsmålet om utsatt iverksettelse.

Vi har gjentatt ganger understreket overfor bransjen at det er viktig at de sender tilfredsstillende søknader i god tid før planlagt borestart.

- Vi har forståelse for at miljøvernorganisasjonene primært ønsker fullendt klagebehandling før all boring starter. Selv om miljøutfordringene først og fremst er knyttet til boring i oljeførende lag, ser vi at løsningen med utsatt iverksettelse fram til oljeførende lag ikke er optimal, sier Ellen Hambro.

Innkaller operatørene

Miljødirektoratet tar nå initiativ til møter med operatørene og Petroleumstilsynet for på nytt understreke hvor viktig det er med gode og tidlige søknader. Vi vil også diskutere hvordan operatørene ytterligere kan forsterke langsiktig planlegging av aktiviteten på en måte som sikrer at forvaltningen gis god tid til nødvendige saksbehandlingsprosesser.

Det inkluderer tid til fullendt klagebehandling før oppstart av boring.

- Statoil har i media beklaget at de er sent ute med søknader og at de skal ta tak i dette. Vi imøteser det initiativet Statoil her signaliserer og håper at det vil føre til at de innskjerper egne rutiner til å levere tilfredsstillende søknader i god tid, sier Ellen Hambro.

Relaterte lenker

Kontakt

direktør Ellen Hambro
telefon: 981 76 000

fungerende avdelingsdirektør Hanne-Marie Øren
industri- og havavdelingen
telefon: 920 26 650

Tema