September 2014

Batterier med merkefeil

Alle brukte batterier, uansett type, skal leveres i butikk eller til miljøstasjoner. Men... 30.09.14

Fremdeles uklart for vår minste gås

I år ble det født kun 11 eksemplarer av den kritisk truede arten dverggås i Norge. 29.09.14

Regler for eksport av brukte produkter til Asia

Det er store variasjoner for hva som er lov og ikke lov å sende av brukte produkter til asiatiske markeder. Se importreglene i de ulike asiatiske landene . 26.09.14

Samarbeider om kontroll av grensekryssende avfall

IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of the Environmental Law) har publisert sluttrapporten for et samarbeidsprosjekt om kontroll av grensekrysse... 26.09.14

Anmelder Shell for ulovlig utslipp på Draugen

Miljødirektoratet har anmeldt A/S Norske Shell for ulovlig utslipp av over 900 kilo... 26.09.14

Må validere strømmodell i Repparfjorden

Nussir ASA vil utvinne kobber i Kvalsund i Finnmark. I forbindelse med resultatene fra t... 25.09.14

Norge foreslår europeisk forbud mot bromert flammehemmer

Miljødirektoratet og det europeiske kjemikalibyrået (ECHA) fremmer forslag om å forby de... 25.09.14

Delta i miljøprosjekter under EØS-midlene

Norske virksomheter kan sammen med partnere i Latvia, Estland, Bulgaria og Romania søke om EØS-midler til miljøprosjekter.  24.09.14

En milepæl for bevaring av villaksen

Mattilsynet har i dag friskmeldt elvene i Steinkjer-regionen etter at de har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i mer enn 30 år. Friskmeldingen er et viktig... 23.09.14

Miljøambassadørene fortsetter populær foredragsturné

Miljødirektoratet sender sine unge miljøambassadører ut på ny foredragsturné denne høste... 25.09.14

Tore Høyland ny kommunikasjonsdirektør i Miljødirektoratet

Tore Høyland (40) er ansatt som ny kommunikasjonsdirektør i Miljødirektoratet. 22.09.14

Endringer i REACH-forskriften gjennomført i Norge

REACH-forskriften er endret ved at tre EU-forordninger - som endrer REACH og gebyrforordningen til REACH - er gjennomført i norsk rett. 19.09.14

Krepsepest påvist i Rødenessjøen

Signalkrepsen som ble funnet i Haldenvassdraget i forrige uke har fått påvist krepsepest... 19.09.14

Yara Porsgrunn betaler tre millioner for ulovlige utslipp

Miljødirektoratet anmeldte Yara Porsgrunn for et ulovlig utslipp av ca. 13 tonn tung... 19.09.14

Er det ikke litt mye støy her

Nettstedet Miljøstatus i Norge lanserer ny og forbedret versjon av karttjenesten... 19.09.14

Enorm helsegevinst ved aktiv transport

– Flere til fots eller på sykkel er en nøkkel til bedre folkehelse, bedre luftkvalitet o... 16.09.14

Vedtak for søknad om godkjenning under REACH

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning for begrenset bruk av ftalaten DEHP i sju år. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.  15.09.14

Utslipp av klimagasser fordelt på fylker

Statistisk sentralbyrå publiserer i dag fylkesvis oversikt over utslipp av klimagasser f... 15.09.14

Godt nytt for ozonlaget

Målingene av ozonlaget for 2013 bekrefter den positive trenden vi har sett over flere år... 16.09.14

Mindre sure norske innsjøer

pH-verdiene i norske innsjøer er nå de høyeste som er målt siden overvåkningen startet i... 12.09.14

Solkrem i fisk

Stoffene som skal beskytte mot solstråler, ender opp i torsk i Oslofjorden.  12.09.14

Forslag om harmonisert klassifisering for to nye stoffer

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til EC... 11.09.14

Vil ha hele Norge ut i friluft

Flere ut på tur, oftere. Det er målet for Friluftslivets år 2015. Nå har Miljødirektorat... 10.09.14

Høye jervekvoter for vinteren

Lisensfellingsperioden for jerv starter i dag med en samlet kvote på 134 dyr. På tross a... 10.09.14

Lavere utlekking av miljøgifter i Ranfjorden

En ny undersøkelse av havneområdene til Mo i Rana viser at det er mindre utlekking av... 09.09.14

Krafttak for skogvernet

Miljødirektoratet har nå oversendt tilrådning til vern av nye skogområder til Klima- og... 04.09.14

Ny klassifisering for 39 kjemiske stoffer gjennomført i Norge

4. og 5. ATP til EUs klassifiserings- og merkeregelverk CLP er nå gjennomført i Norge ved at forordning (EF) nr. 944/2013 og 487/2013 er inkludert i forskrift om klassifisering,... 04.09.14

Farvel til fem tonn miljøgifter i Harstad havn

Harstad har fått ny kai og renere og dypere havnebasseng. Gammel sjøbunn med flere tusen... 04.09.14

Gyrodactylus salaris påvist i Ranaelva

Den svært skadegjørende lakseparasitten Gyrodactylus salaris er påvist i Rana fem år ett... 03.09.14

Forslag om å utvide kandidatlista og lista over stoffer som er underlagt krav om godkjenning under REACH

EU gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om å utvide kandidatlista med 10 nye stoffer og forslag om å føre opp 22 nye stoffer på REACH-vedlegg XIV (krav om godkjenning)... 02.09.14

Økende press mot våtmarksområdene i Norge

Våtmarksområdene i Norge er utsatt for økende press fra utbygging av samferdselsprosjekt... 02.09.14

Kjemikaliegebyr for 2013

Faktura for myndighetenes kjemikaliekontroll er nå sendt ut  På grunn av innføring av ny økonomiløsning for Miljødirektoratet har det i år blitt forsinkelser i den årlige... 01.09.14

Norscrap Karmøy må fjerne miljøfarlig avfall

Bedriften Norscrap på Karmøy lagrer store mengder miljøfarlig avfall uten nødvendig... 01.09.14

Følger regelverket om leteboring

Miljødirektoratet følger forvaltningslovens system for utsatt iverksetting av vedtak i... 01.09.14

Kommuner kan bli bedre på gjødselkontroll

Gjødsel på feil sted til feil tid kan forurense elver og vann, og kommunene skal sørge f... 01.09.14

Kontrollerer avfallsdeponier over hele landet

Miljødirektoratet og fylkesmannen kontrollerer i september hvordan avfallsdeponier over... 01.09.14