Det viktigste tiltaket i slike myrer har vært å få tilbake vannet ved å tette igjen grøfter og kanaler. Demningene er bygget i trevirke med tanke på at de skal vare ca 20 år og at de forvitrer i takt med gjengroingen.

Studerer naturforvaltning i Tsjekkia

Gjennom EØS-midlene har Miljødirektoratet etablert et samarbeid med miljødepartementet i Tsjekkia om forvaltning av våtmarker. Samarbeidsavtalen innebærer kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom de to landene. Vi arrangerte nylig en studietur for å se nærmere på hvordan Tsjekkia forvalter våtmarkene.

Studietur til Tsjekkia

På studieturen deltok i alt 15 personer fra fylkesmennene, Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Miljødirektoratet, Statens naturoppsyn (SNO) - og en representant for de frivillige organisasjonene.

Formålet med studieturen var å se på ulike restaureringsprosjekter for våtmarker i Tsjekkia, med spesielt fokus på myr og vassdrag.

Våtmark-forpliktelser

Prosjektet skal særlig bidra til å følge opp Tsjekkias forpliktelser knyttet til Ramsarkonvensjonen, som gjelder våtmarker. Norge skal bidra med kunnskap om biologisk mangfold, økologisk status i våtmarksområder og utarbeidelse av skolemateriell og annen informasjon om våtmarkene.

Prosjektet finansieres gjennom EØS-midlene, med en økonomisk ramme på ni millioner kroner. Det blir gjennomført i perioden 2014-2016.

- Vi har mye kunnskap vi kan dele med tsjekkerne på disse områdene, men vi har også mye å lære av dem. Det gjelder særlig restaurering av våtmarker, spesielt myrer, forteller Gunnar Kjærstad og Jan-Petter Huberth-Hansen i Miljødirektoratet, som er ansvarlige for prosjektet fra norsk side.

Våtmarker er truet 

Våtmarker er en truet naturtype i hele Europa. De siste 100-150 årene har om lag halvparten av våtmarkene blitt ødelagt av menneskelig aktivitet.  Våtmarker har stor verdi for det biologiske mangfoldet, innehar viktige økosystemfunksjoner og bidrar med en rekke økosystemtjenester.

Eksempler på dette er at de fungerer som naturlige buffere i flomsituasjoner og bidrar til å gi bedre vannkvalitet. Lagring av karbon er en annen viktig økosystemtjeneste våtmarkene bidrar med. 

Torvuttak

Store arealer av myrområdene i Tsjekkia er blitt benyttet til torvuttak, hovedsakelig for brensel og torvproduksjon. For å kunne benytte disse områdene til slike formål, har det vært nødvendig å drenere områdene. Dette har ført til endring av de hydrologiske forholdene, som har bidratt til store endringer i økosystemene.

Det har derfor vært viktig å få ivaretatt og restaurert de viktigste myrene, og det er lagt ned et stort arbeid i dette.

Planlagte aktiviteter framover i samarbeidet med Tsjekkia omfatter blant annet studiebesøk i Norge for å se på hvordan vi formidler kunnskap om natur og våtmarker.

Relaterte lenker

Tema