Strandrensemidler brukes i rense- og etterarbeidsfasen av en opprydding etter akutt forurensning av olje med landpåslag.

Nye retningslinjer for strandrensemidler

Strandrensemidler brukes i oppryddingen etter akutt forurensning i sjøen der olje også forurenser på land. Nå foreligger nye retningslinjer for valg av disse midlene som basis for beredskapsetablering.

Strandrensemidler

Brukes i rense- og etterarbeidsfasen av en opprydding etter akutt forurensning av olje med landpåslag.

Stimulerer de naturlige prosessene som biodegradering, utvasking og dispergering, slik at restitusjon av forurenset strandsubstrat går raskere.

Bruk er vanligvis en sekundær renseteknikk som tas i bruk etter at tradisjonelle mekaniske eller manuelle teknikker er benyttet for å fjerne bulkmengden av olje. Da er oljen immobilisert, gjerne sterkt forvitret og har typisk en tykkelse på mindre enn fem millimeter.

De nye retningslinjene er Miljødirektoratets anbefalte prosedyre for giftighetstesting, bestemmelse av virkningsmekanisme og effektivitet for strandrensemidler.

Retningslinjene beskriver testing for definerte oljetyper under gitte betingelser. Dette gjør at de kan benyttes både for virksomheter som produserer eller behandler oljer, og ved beredskapsetablering der aktuell oljetype er ukjent.

Krav til testing

Alle krav til testing framgår av forurensningsforskriften kapittel 19 om sammensetning og bruk av dispergeringsmidler og strandrensemidler for bekjempelse av oljeforurensning. Disse er ikke endret.

Miljødirektoratet har ved utforming av retningslinjene lagt vekt på at testene skal kunne utføres ved flere laboratorier. Testprotokoller som beskriver hvordan testene kan gjennomføres, finnes i vedlegg til retningslinjene.

Utvelgelse av produkt

Miljødirektoratet mener det bør gjennomføres en utvelgelse av egnede strandrensemidler som basis for beredskapsetablering. Ved beredskapsetablering der oljetypen er ukjent, kan det gjennomføres utvelgelse av produkt ved testing med standardoljene beskrevet i testprosedyren.

Ulike kategorier av strandrensemidler

Strandvaskemidler inneholder lav konsentrasjon av overflateaktive forbindelser og bidrar ikke til å stabilisere oljedråper som dannes.

Utvasket olje vil hovedsakelig akkumuleres på sjøoverflaten, hvor den kan samles opp med egnede metoder som lenser og skimmere, eller bruk av sorbenter.

Stranddispergeringsmidler stabiliserer oljedråper som blir dannet, og disse forblir som dråper i vannmassen og kan ikke samles opp.

Bioremedieringsmidler stimulerer mikrobiell biologisk aktivitet som fremskynder degradering/nedbrytning av oljekomponenter og restitusjon av forurenset område. 

Virksomheter som produserer eller behandler olje - og dermed kjenner forvitringsegenskapene til oljen de produserer - bør gjennomføre utvelgelse av produkt ved testing både på standardoljer beskrevet i testprosedyrene, og på egen olje.

Snarest mulig under en aksjon bør det i tillegg gjennomføres en ny utvelgelse av produkt basert på disse retningslinjene med aktuell oljetype under aktuelle betingelser på stedet (temperatur og salinitet).

Ber om innspill til forbedringer

Miljødirektoratet vil gjerne ha kommentarer og innspill til forbedringer. Vi planlegger å revidere retningslinjene etter at de har vært i bruk en tid. Innspill kan sendes til våre kontaktpersonene i høyre kolonne.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Hanne-Marie Øren
petroleumseksjonen
telefon: 920 26 650
e-post: hanne.marie.oren@miljodir.no

senioringeniør Kirsti Natvig
petroleumseksjonen
telefon: 901 61 074
e-post: kirsti.natvig@miljodir.no

Tema