Grenlandsfjordene er stedvis sterkt til meget sterkt forurenset som følge av industri, skipstrafikk og annen virksomhet. Lekter med leire hvor aktivt karbon er blandet inn før utlegging på sjøbunnen. Agder Marine og Secora AS hadde oppdraget med å legge ut massene. NGI ledet arbeidet. Foto: Hilde Beate Keilen, Miljødirektoratet.

Nye resultater om sjøbunntildekking

Tynntildekking med leire tilsatt aktivt karbon hindrer utlekking av dioksiner og andre organiske miljøgifter fra forurenset sjøbunn i Grenlandsfjordene. Ulempen er at det gjør levevilkårene for bunnlevende organismer vanskeligere, viser ny rapport. Det er derfor vanskelig å konkludere om metoden kan brukes i store forurensete områder.

Forurenset sjøbunn i Grenlandsfjordene

Skyldes vesentlig utslipp av dioksiner/furaner og andre organiske miljøgifter fra den nedlagte magnesiumfabrikken til Norsk Hydro på Herøya.

Sedimenter på sjøbunnen er i dag den viktigste kilden til miljøgiftforurensning i Grenlandsfjordene.

Mattilsynet har innført kostholdsråd og omsetningsforbud med advarsler mot å spise fisk og skalldyr i området.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norges Geotekniske Institutt (NGI), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Stockholm universitet nylig avsluttet den toårige miljøovervåkingen i Grenlandsfjordene.

Last ned rapporten om tynntildekking av forurensede sedimenter i Grenlandsfjordene

Målet har vært å finne ut hvordan ulike tildekkingsmasser over tid virker inn på utlekking av blant annet dioksiner, og hvordan organismer og organismesamfunn påvirkes av tildekkingen.

Dette er en oppfølging av et tidligere prosjekt (Opticap 2007-2011), der det ble lagt ut tynne lag med ulike typer tildekkingsmasser på små arealer på sjøbunnen i Eidangerfjorden og Ormerfjorden.

Vurderer resultatene

- Det har vært store forventninger til resultatene fra denne undersøkelsen i Grenlandsfjordene. Vi går nå nøye gjennom resultatene, som er nyttig kunnskap om tynntildekking av forurenset sjøbunn, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Forskerne skriver i den nye rapporten at effekten på bunnfauna vurderes som så vidt omfattende at dette bør tas hensyn til under planlegging av fjordforbedringstiltak i områder med høyt biologisk mangfold.

Aktivt karbon binder næringsstoffer

Tynntildekking i Grenlandsfjordene

Fire tynntildekkingsfelt på 30 meters dyp i Ormerfjorden - hver på rundt 10.000 kvadratmeter

På hvert felt ble det lagt ut 1-4 centimeter med tildekkingsmasser – enten knust kalk, leire eller leire tilsatt aktivt karbon.

Ett felt på 40.0000 kvadratmeter med leire og aktivt karbon ble etablert på 90-95 meters dyp i Eidangerfjorden.

Feltene er overvåket fram til i år.

De nye resultatene viser at tildekking med leire tilsatt aktivt karbon reduserte utlekking av dioksiner med opptil 85 prosent, selv om tildekkingslaget ikke var mer enn 1-2 centimeter tykt. Forklaringen er at små partikler av aktivt karbon binder seg til miljøgiftene, så de ikke lekker ut.

Opptak av dioksiner i nettsnegl og børstemark som lever på sjøbunnen, ble redusert med 70 prosent. Dette forklares med den svært sterke bindingen dioksinene har til aktivt karbon.

Den store ulempen er at bunndyrene trives dårligere i sedimenter som er tilsatt aktivt karbon.  Dette kan skyldes at det finkornete aktive karbonet binder næringsstoffer og hindrer vanlig næringsopptak. Karbonet kan også tenkes å feste seg til gjellene slik at dyrene ikke får puste.

Det ble funnet større negative effekter på organismer i dette forsøket sammenlignet med andre undersøkelser der det har vært benyttet aktivt karbon med større kornstørrelse. Denne effekten er også vist i laboratorieforsøk der økosystemets helse er undersøkt.

Tildekking med annet materiale uten aktivt karbon tilsatt viser over tid tilnærmet ingen effekt verken på utlekking eller bunndyrsamfunnet. 

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Marit Ruge Bjærke
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 465 41 363

sjefingeniør  Hilde Beate Keilen
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 906 08 189

Espen Eek, NGI
telefon: 934 33 642

Tema