Dibutyltinn dilaurat virker blant annet stabiliserende ved herding av maling. Foto: iStock.

Norge foreslår faremerking av helseskadelig stoff i EU

Miljødirektoratet mener at stoffet dibutyltinn dilaurat skal merkes som skadelig for forplantningsevnen, genene og immunsystemet.

Noen kjemikalier er en risiko for helse og miljø. Det er det viktig å informere om, både til industri og forbrukere.

– Klassifisering og merking av farlige stoffer er helt sentralt for å sikre at de håndteres forsvarlig, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Miljødirektoratet.

– Merkingen gir også et signal om at dette er stoffer som myndighetene vil følge med på bruken av videre, og den kan føre til at stoffet ikke lenger kan selges til forbrukere, forteller Kjeldby.

Brukes i forbrukerprodukter

Dibutyltinn dilaurat er en såkalt tinnorganisk forbindelse. Disse er generelt veldig giftige både for dyr og mennesker. Noen typer er forbudt blant annet i bunnstoff til skip og båter.

– Dyrestudier viser at Dibutyltinn dilaurat har betenkelige egenskaper som det er viktig å få opplyst om, sier Kjeldby.

Stoffet virker stabiliserende ved herding av maling og lim, og brukes i en rekke forbrukerprodukter som tekstiler og lær. Det brukes også i produksjon av visse typer plast som et alternativ til fenylkvikksølv som nylig ble forbudt i EU.

– Norge jobbet for dette forbudet, og vi ønsker ikke at et farlig stoff skal erstattes med et annet tilsvarende farlig stoff, sier Kjeldby.

Miljødirektoratet har nå sendt et forslag om følgende klassifisering av stoffet i hele EU:

** Reproduksjonstoksisk - Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.
** Kjønnscellemutagent - Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.
** Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Klassifiseringsforslaget er ute på offentlig høring i regi av det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og skal deretter behandles i ECHAs ekspertkomité for risikovurdering.

EU-kommisjonen fatter det endelige vedtaket om ny klassifisering.

KONTAKT

senioringeniør Stine Husa
kjemikalieseksjonen
telefon: 918 25 722

seksjonsleder Heidi Morka
kjemikalieseksjonen
telefon: 959 61 349

Tema