Kontrollerer skipsverft

Fylkesmannen og Miljødirektoratet kontrollerer i oktober om skipsverft overholder miljøregelverket.

Miljøkrav til skipsverft

Forurensingsforskriftens kapittel 29 om forurensninger fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner (inkludert skipsverft) trådde i kraft fra 2010.

Alle verft må ha god og driftssikker oppsamling av avvirket og overflødig materiale.

Alle verft skal ha måleprogram for egne utslipp.

Oppsamling og rensing av spylevann kan være nødvending.

Forurensningsmyndighetene har kontrollert over 100 skipsverft og mekaniske verksteder de siste årene. Resultatene viser at mange virksomheter ikke overholder kravene i nytt regelverket.

Nå i oktober sjekker vi på nytt svært mange verft.

- Vi kontrollerer at skipsverftene driver miljømessig forsvarlig og at de gjennomfører nødvendige tiltak for å redusere utslippene. Vår tilsynsaksjonen skal også bidra til å styrke miljøkompetansen ved verftene og stimulere dem til å arbeide på en mer miljøvennlig måte, sier Bjørn Bjørnstad, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Stoppe nye utslipp

Skipsverft har historisk sett vært en betydelig kilde til forurensningen som finnes i sjøbunnen i fjorder og havner langs kysten. Med den store innsatsen som gjøres for år rydde opp i forurensede sedimenter, er det viktig å stoppe ny tilførsel av miljøskadelige stoffer.

- Forurensningsmyndighetens kontroller vil gi oppdatert oversikt over utslippene i bransjen. Vi bruker dette til nærmere oppfølgning og veiledning av skipsverftene, sier Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Forurensningsmyndigheten reagerer strengt på alvorlige brudd på miljøkravene, med tvangsmulkt og eventuelt politianmeldelser.

Miljødirektoratet og Fylkesmannen kontrollerer skipsverftene på en rekke områder:

 • Utslipp til sjø: Verftene må vite hva de slipper ut til sjø og dokumentere hva de gjør for å hindre forurensende utslipp, spesielt av særlig miljøskadelige stoffer.
 • Utslippskontroll: Virksomhetene skal ha og ha utarbeidet et måleprogram. Verftene må ta analyser av spylevann, samle opp avvirket materiale og kunne beregne hva de slipper ut. De som sandblåser, må ha kontroll på utslipp til luft.
 • Håndtering av farlig avfall og kjemikalier: Avvirket materiale, brukt blåsesand, løsemidler, maling og andre overflatebehandlingsmidler, ulike kjemikalier, diverse oljer, batterier og skjærevæsker med mer er farlig avfall og må behandles spesielt. Tilsynet vil vurdere om avfallshåndteringen i virksomhetene er forsvarlig.
 • Støyplager: Verft i tettbygde områder må ha vurdert om driften medfører støyproblemer.
 • Internkontroll: Virksomhetene må legge frem sine styringssystemer, rutiner og journalføringer og dokumentere hvordan rutiner og interne regler følges. Manglende, eller dårlige rutiner og etterlevelse er ofte tegn på at virksomheten ikke har nok søkelys på miljø.

Kontakter hos fylkesmannen:

 • Oslo og Akershus: Helene Mathisen , 22 00 36 43, fmoahma@fylkesmannen.no
 • Buskerud: Gunlaug Kristin Engen, 32 26 68 23, fmbugke@fylkesmannen.no
 • Telemark: Gunnar Djuvik  35 58 61 67, fmtegdj@fylkesmannen.no
 • Aust-Agder: Ildiko Nordensvan, 37 01 75 51, fmaaino@fylkesmannen.no
 • Vest-Agder: Bjørn Wattne Østerhus, 38 17 62 04, fmvabwo@fylkesmannen.no
 • Rogaland: Einar Haualand, 51 56 89 25, fmroeha@fylkesmannen.no
 • Hordaland: Magne Nesse,  55 57 23 35, fmhomn@fylkesmannen.no
 • Sogn og Fjordane: Dagny Karin Ugulsvik Alvik, 57 64 31 42, fmsfdal@fylkesmannen.no
 • Møre og Romsdal: Anne Melbø, 71 25 85 15, fmmranml@fylkesmannen.no
 • Sør-Trøndelag: Torill Espedal, 73 19 92 04, fmsttes@fylkesmannen.no
 • Nord-Trøndelag: May Brit Myrholt Gorseth, 74 16 80 57, fmntmgo@fylkesmannen.no
 • Nordland: Anette Pettersen, 75 53 15 96, fmnoanp@fylkesmannen.no
 • Troms: Anne Birte Tennøy, 77 64 22 05, fmtrabt@fylkesmannen.no
 • Finnmark: Vigdis Johnsen 78 95 03 72, fmfivjo@fylkesmannen.no

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Einar Knutsen
industritilsynseksjonen
telefon: 922 93 345

seksjonsleder Gunhild Dalaker Tuseth
seksjon for lokal forurensning
telefon:993 01 519

Tema