Oktober 2014

Veileder til arealplanlegging for bedre luftkvalitet

Dårlig luftkvalitet er et stort helseproblem i mange norske byer og tettsteder. Miljødirektoratets nye veileder hjelper kommunene å forebygge og redusere helseskader fra lokal... 31.10.14

Jervebestanden oppfyller nasjonalt bestandsmål

Rovdata meldte torsdag at det ble født 52 jervekull i Norge i 2014. Sammenholdt med... 31.10.14

Stoffer som kan bli strengere regulert i EU

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har laget en oversikt som på et tidlig stadium gir informasjon om planlagt arbeid med regulering av stoffer. ECHA kan også invitere berørte... 30.10.14

Forslag om harmonisert klassifisering for to nye stoffer

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på to nye forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til... 29.10.14

Internasjonal anerkjennelse til våtmarksområder i Trondheimsfjorden

Ni vernede våtmarksområder i Trondheimsfjorden har fått status som Ramsar-område. Disse... 29.10.14

EU i rute med klimamål for 2020

Ifølge Det europeiske miljøbyrået (EEA) sank klimagassutslippene i EU-landene med nesten... 28.10.14

Nye resultater om sjøbunntildekking

Tynntildekking med leire tilsatt aktivt karbon hindrer utlekking av dioksiner og andre... 27.10.14

Veileder til tiltaksutredninger om lokal luftkvalitet

Kommunene skal ha utredet tiltak og planer som skal iverksettes dersom den lokale... 27.10.14

Nyttige e-verktøy for sikker bruk av kjemikalier

ECHA har nylig lansert en nettbasert veiledning (eGuide) for sikkerhetsdatablad og eksponeringsscenarier - og et interaktivt informasjonskart med oversikt over tilgjengelig... 23.10.14

Studerer naturforvaltning i Tsjekkia

Gjennom EØS-midlene har Miljødirektoratet etablert et samarbeid med miljødepartementet i... 22.10.14

Trappestøtte til Vefsna og Nausta

Elvene Nausta i Sogn og Fjordane og Vefsna i Nordland får til sammen 2,8 millioner i... 22.10.14

Bli klimaklok på 1-2-3

Miljøstatus.no har samlet den nyeste kunnskapen om klimaendringene. Få det viktigste fra... 22.10.14

Forslag om harmonisert klassifisering for tre nye stoffer

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på tre nye forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist ti... 22.10.14

Nye retningslinjer for strandrensemidler

Strandrensemidler brukes i oppryddingen etter akutt forurensning i sjøen der olje også... 22.10.14

Ny film for skolen om klima og økosystem

Økosystemene har alltid vært i endring, men nå påvirkes miljø- og klima så mye av oss mennesker at planter og dyr får problemer med å tilpasse seg. Vil du lære mer om hva som er... 20.10.14

Norge på vei mot lavutslippssamfunnet

Miljødirektoratet har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for hvordan vi kan omstille Norge... 13.10.14

Internasjonal kamp mot hormonforstyrrende stoffer

Miljødirektoratet mener det mest effektive tiltaket mot hormonforstyrrende stoffer er øk... 10.10.14

Kommunene godt i gang med klima- og energiplanlegging

De aller fleste kommuner og fylker lager klima- og energiplaner i tråd med regelverket.... 09.10.14

Kontrollerer skipsverft

Fylkesmannen og Miljødirektoratet kontrollerer i oktober om skipsverft overholder... 09.10.14

Forslag om harmonisert klassifisering for fire nye stoffer

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til EC... 08.10.14

Norge foreslår faremerking av helseskadelig stoff i EU

Miljødirektoratet mener at stoffet dibutyltinn dilaurat skal merkes som skadelig for... 07.10.14

Ny FN-rapport om verdens naturmangfold

FN-rapporten "Global Biodiversity Outlook 4" ble lansert under dagens oppstart av det... 06.10.14

Mange verneområder trues

30 prosent av verneområdene i Norge er truet.  Gjengroing, fremmede arter og forstyrrels... 03.10.14

Ferdigstilt rapport om kortlevde klimadrivere

Miljødirektoratet har ferdigstilt rapporten "Forslaget til handlingsplan for kortlevde klimadrivere", som ble lansert for første gang i desember 2013. Rapporten er laget på... 02.10.14

Anmelder RHI Normag i Porsgrunn

Miljødirektoratet anmelder RHI Normag AS for at de leverte farlig avfall til deponier so... 02.10.14

Fullt mulig å kutte NOx-utslippene mer

Norske bidrag til helse og miljøskadelige NOx-utslipp i Europa er på vei nedover. Mye er... 02.10.14