Oppstart av miljøsamarbeid med Myanmar

Miljødirektoratet har fått ansvaret for å gjennomføre samarbeid med Miljø- og skogdepartementet i Myanmar om flere miljøprosjekter. Nylig gjennomførte vi et seminar i landet for å få de siste detaljer på plass i samarbeidsavtalen.

Myanmar

Myanmar er et land med et stort og rikt biologisk mangfold, hvor mange av økosystemene er intakte.

Kun 6 prosent av landarealet i Myanmar er vernet.

De senere årene har presset på naturressursene økt betydelig. Det skyldes særlig hogst av skog.

Også vannkvaliteten er under press i store deler av landet, da det knapt finnes renseanlegg, restriksjoner på bruk av gjødsel eller regler for bruk av vann i for eksempel gruveindustrien.

Miljødirektoratet skal drive prosjekter innen biologisk mangfold, forvaltning av verneområder og avfall. Vannforvaltning og forbedring av vannkvalitet har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) fått ansvaret for.

Miljødirektoratet skal bistå myndighetene med å styrke kunnskapen og kapasiteten i Miljø – og skogdepartementet på alle nivåer. Å styrke den lokale forvaltningen av de etablerte verneområdene blir spesielt viktig.

Foruten et våtmarksområde like utenfor hovedstaden Yangon i sør, ligger de fleste verneområdene Miljødirektoratet skal arbeide med midt i landet.

Avtalen signeres i desember

I arbeidet med å bedre vannforvaltningen skal det jobbes med å utvikle regelverk og verktøy som kan bidra til bedre vannforsyning og endre bruken av innsjøer og våtmarker i en mer bærekraftig retning. I avfallsprosjektet vil en samarbeide om å lage en overordnet plan og retningslinjer for avfallsbehandling, inkludert risikoavfall.

Miljødirektoratet har forberedt det omfattende miljøsamarbeidet over en periode på ett og et halvt år og gjennomført flere pilotprosjekter. Det er blant annet avholdt et kurs i bruk av forvaltningsverktøy og grunnleggende forvaltningsteknikk og gjennomført basisundersøkelser av dyrelivet i to verneområder. Det er også blitt arrangert en studietur til Norge for ansatte i forvaltningen i Myanmar.

Programmet med de tre miljøprosjektene har en foreløpig kostnadsramme på omlag 75 millioner norske kroner, finansiert av midler fra Utenriksdepartementet. Miljøavtalen blir signert under statsbesøket til landet i desember, der Kongeparet leder en større norsk delegasjon. 

Chatthin Wildlife Sanctuary

Ett av verneområdene som Miljødirektoratet er involvert i, Chatthin, er et verneområde som består av om lag 90 % frodig løvskog.  Her er det registrert blant annet 263 treslag, 38 typer reptiler, 240 ulike fuglearter og 160 ulike insektarter.

Denne skogtypen finnes nå kun i to verneområder i Myanmar. Skogen er leveområde for flere typer hjortedyr, blant disse en meget sjelden underart av Eld’s deer eller Golden deer, som den også kalles. Den finnes kun i Myanmar.

Det ligger tre landsbyer innenfor grensene til verneområdet, og den økende befolkningen tærer på ressursene gjennom jakt og høsting av planter, hogst og vedsanking, samt fiske. En del dyr blir felt ulovlig av folk i landsbyer i og nær verneområdet.

- Her ligger noe av hovedutfordringene for forvaltningen av Chatthin, og andre verneområder i Myanmar. Folk har ofte ikke mange muligheter til å skaffe seg mat og levebrød, og mange er helt avhengig av de ressurser de høster fra naturen, også inne i verneområdene, forteller Vibeke Husby, som er med i direktoratets Myanmarteam.

I Chatthin har Miljødirektoratet bidratt med å skaffe teknisk utstyr som for eksempel GPS, kamera, radio, PC og kikkerter.  Det drives opplæring i bruken av verktøyene og hvordan forvalterne kan planlegge feltaktivitet og naturoppsyn. 

-  De få ansatte som jobber med å forvalte de vernede områdene, har gjerne god kunnskap om arter, men mangler altså verktøyene. En viktig del av vårt bidrag er derfor å gi dem opplæring i ulike tema som er relevant for oppsyn og god forvaltning, forteller Vibeke Husby.

 

Kontakt

seniorrådgiver Jan Huberth-Hansen
seksjon for globalt naturmangfold
telefon: 913 72 303

Tema