Illustrasjon av nytt landareal på Nyhavna som følge av strandkantdeponi (Ill.: Multiconsult/Richard Sagen.

Sjøbunnoppryddingen starter nå i Trondheim havn

Sjøbunnen i Trondheim havn er sterkt forurenset. Miljødirektoratet gir Trondheim kommune tillatelse til å mudre og tildekke sjøbunnen for å hindre spredning av miljøgifter. Tiltakene starter til vinteren og avsluttes etter planen i 2016.

Støtter sjøbunnopprydding i Trondheim

Miljødirektoratet venter nå på en søknad fra Trondheim kommune om økonomisk støtte til prosjektet.

Stortinget har bevilget midler over statsbudsjettet til statlig medfinansiering av oppryddingstiltak i forurenset grunn og sedimenter.

Trondheim havn er ett av de høyest prioriterte områdene for neste års budsjett.

Statlig bidrag forutsetter imidlertid at Trondheim kommune og Trondheim havn IKS bidrar med finansiering.

Miljømyndighetene har prioritert 17 områder i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn.

Tromsø, Oslo og Harstad er ferdig ryddet opp. Trondheim havn er det fjerde området som nå går i gang.

Viktig sjøbunnopprydding

- Forurenset sjøbunn er en viktig kilde til spredning av miljøgifter i fisk og sjødyr. Ved å fjerne forurenset sjøbunn og dekke til store områder i havna med rene masser, blir spredningen av miljøgifter fra sedimentene stanset eller kraftig redusert, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Havna er forurenset gjennom mange år av industri, avfallsfyllinger, kommunale avløp og avrenning fra byen. Skipstrafikk og strøm virvler daglig opp bunnsedimentene slik at miljøgiftene spres til skjell, krepsdyr og fisk, og havner i matfatet vårt.

Renere havn

Strenge krav

Miljødirektoratet gir Trondheim kommune tillatelse til å dekke til sjøbunnen i Kanalen, Brattørbassenget, Nyhavna og Ilsvika med rene masser. Til sammen utgjør dette et areal på 381 000 kvadratmeter sjøbunn.

For å opprettholde tilstrekkelig seilingsdyp, skal det mudres til sammen 65 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn før tildekking. Disse massene skal deponeres i et sjøbunnsdeponi og strandkantdeponi i Nyhavna.

Miljødirektoratet stiller strenge krav til gjennomføringen for å sikre minimal spredning av forurensing under oppryddingen.

- Vi er i svært positive til sjøbunnoppryddingen i Trondheim havn. Mye er gjort for å stanse pågående utslipp av miljøgifter til sjøen. Derfor vil det gi det stor og varig miljøforbedring å rydde opp i forurensningen som ligger der fra tidligere synder, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Marit Ruge Bjærke
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 465 41 363

senioringeniør Kristine Mordal Hessen
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 412 35 530

Tema