Hempel AS er dømt til å betale staten 2,4 millioner kroner for oppryddingen på Askøy. Foto: Miljødirektoratet.

Full seier for miljøopprydding på Askøy

Gulating lagmannsrett ga staten fullt medhold i at det danske morselskapet Hempel AS kan pålegges å refundere statens kostnader knyttet til opprydding av grunnforurensningen til datterselskapet Monopol-Hempel på Askøy.

Hempel holdes ansvarlig

 Produksjonen av maling og lakk på Askøy foregikk fra 1918 i regi av Monopol Maling- og lakkindustri.

Det danskeide Hempel-konsernet kjøpte bedriften i 1983, og den skiftet navn til Monopol Hempel. Bedriften ble lagt ned i 1991. Eiendommene ble skilt ut i et eget datterselskap og senere solgt.

Høyesterett fastslo i 2010 at Hempel likevel kunne holdes ansvarlig for å gjennomføre undersøkelser av grunnen. Gulating lagmannsrett har nå slått fast at Hempel, som morselskap, også kan holdes ansvarlig for å refundere statens oppryddingskostnader.

En ny undersøkelse av fabrikkeiendommen i 2011 viste at grunnen noen steder er sterkt forurenset med blant annet kvikksølv, bly, tjærestoffer, benzen og olje.  Deler av grunnen på fabrikkområdet må derfor ryddes opp ytterligere.

I tillegg er sjøbunnen utenfor fabrikkeiendommen, Florvågen, blant de mest forurensede områdene i Norge. Også her vil det kunne være behov for opprydding.

I 2009 sørget Miljødirektoratet for opprydding på de mest forurensede delene av eiendommen til den tidligere maling- og lakkprodusenten på Askøy utenfor Bergen.

Hempel AS anket dommen i Nord-Hordaland tingrett, som i fjor ga miljømyndighetene medhold i at selskapet er ansvarlig og skal betale kostnadene for oppryddingen.

Lagmannsrett kom til samme konklusjon. Hempel må refundere staten 2,4 millioner kroner kroner for oppryddingen.

Forurensningsloven seiret

- Vi er godt fornøyd med at dommen fastslår at forurensningsloven legger et stort ansvar på virksomheter som har, eller har hatt, noe på sin eiendom som ikke er tillatt. Dette gjelder også dersom forurensningen var lovlig på tidspunktet forurensningen skjedde, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljøoppryddingen i 2009 ble gjennomført etter at undersøkelser påviste høye konsentrasjoner av miljøgiften PCB. Omtrent 2400 tonn sterkt forurensede masser ble fjernet og levert til godkjent mottak. 121 tonn av massene var så forurenset at de ble vurdert som farlig avfall.

Flere runder i rettssystemet

Miljøvernmyndighetene og Hempel har tidligere gått flere runder i rettssystemet, i forbindelse med pålegg om å undersøke forurensningstilstanden på områdene.

Høyesterett slo i mars 2010 fast at et morselskap kan være ansvarlig etter forurensningsloven. Hempel ble da dømt til å foreta miljøundersøkelser både på land og i sjø ved den gamle fabrikkeiendommen til Monopol-Hempel på Askøy.

I den nye runden har spørsmålet dreid seg om Hempel også plikter å refundere statens oppryddingskostnader for akutt forurensning ved malingfabrikken.

– Vi er glade for at vår rettslige tilnærming om hvem som kan pålegges ansvar for tidligere tiders forurensning, har stått seg gjennom alle rettsinstansene. Den nye dommen i lagmannsretten er en viktig seier for miljøet og for vårt arbeid med opprydding av forurenset grunn og forurenset sjøbunn, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Relaterte lenker

Kontakt

rådgiver Ingeborg Stene
juridisk seksjon
telefon: 22 57 37 99

Tema