November 2014

Giftige bydyr

Dyr i Oslo har en lang rekke miljøgifter i kroppen. Det bør også bekymre oss mennesker.  28.11.14

Høring om nye unntak fra regulering av farlige stoffer i EE-produkter

EU vurderer forslag om nye unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter. Miljødirektoratet oppfordrer aktuelle virksomheter og... 27.11.14

Veileder til ny avfallsforskrift

Norske kommuner har fått en ny veileder til avfallsforskriftens kapittel 15 om... 24.11.14

Oppstart av miljøsamarbeid med Myanmar

Miljødirektoratet har fått ansvaret for å gjennomføre samarbeid med Miljø- og... 24.11.14

Lave fangster i sjølaksefisket

Rapporterte laksefangster fra sjølaksefiske i 2014 viser at fisket fortsatt ligger betydelig under snittet for de siste fem år på tross av en liten økning fra i fjor. 21.11.14

Ytterligere informasjon om miljøeffekter av sjødeponi i Førdefjorden

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet svare på flere spørsmål om... 20.11.14

Full seier for miljøopprydding på Askøy

Gulating lagmannsrett ga staten fullt medhold i at det danske morselskapet Hempel AS kan... 19.11.14

Endring i REACH-forskriften gjennomført i Norge

REACH-forskriften er endret ved at fire EU-forordninger som endrer det europeiske kjemikalieregelverket REACH og forsøksmetodeforordningen, er gjennomført i norsk rett. 18.11.14

Offentlig høring i EU i forbindelse med søknad om godkjenning under REACH

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har mottatt 12 søknader om godkjenning for stoffet trikloretylen. Interesserte parter inviteres til å levere relevant informasjon om... 14.11.14

Mer informasjon om stoffene på EUs kandidatliste

Kandidatlista under det europeiske kjemikalieregelverket REACH lister stoffer som har særlig alvorlige egenskaper for helse og miljø. Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har nå... 14.11.14

Forslag om harmonisert klassifisering for metylhydrazin

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på et nytt forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslaget er nå på offentlig høring med kommentarfrist til... 14.11.14

Utkast til EUs handlingsplan for stoffevaluering 2015-2017

Den rullerende handlingsplanen for stoffevaluering under det europeiske kjemikalieregelverket REACH lister stoffer man mistenker ikke er tilstrekkelig dokumentert for helse- og... 13.11.14

Gratis skolehefter om miljø, livskvalitet og helse

"Miljøsignaler 2014" handler om hvordan vi kan utvikle en ressurseffektiv, grønn økonomi i Europa. Heftet fra Det europeiske miljøbyrået (EEEA) er oversatt til norsk og gjort... 13.11.14

Har beslaglagt over 12 km med ulovlige garn

Tall fra årets lakseoppsyn viser at mengden ulovlig garnfiske er svært omfattende. 431... 11.11.14

Må lekkasjeteste større kuldeanlegg regelmessig

Mange eiere av kjøle- og luftkondisjoneringsanlegg tester ikke anleggene for lekkasje slik de er pålagt, eller merker dem forskriftsmessig, viser Miljødirektoratets kontroller.... 07.11.14

Sjøbunnoppryddingen starter nå i Trondheim havn

Sjøbunnen i Trondheim havn er sterkt forurenset. Miljødirektoratet gir Trondheim kommune... 07.11.14

Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder om planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder. Veilederen beskriver hvordan grønnstrukturen bør ivaretas og videreutvikles... 06.11.14

EU foreslår kriterier for hormonforstyrrende stoffer for biocider og plantevernmidler

EU-kommisjonen har tatt initiativ til en offentlig høring om fastsettelse av kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer. Dette er satt i sammenheng med... 06.11.14

Vektlegger miljøfaglige hensyn i Førdefjorden

De miljøfaglige hensynene tilsier at innsigelsen som er reist mot planene om deponering ... 04.11.14

Mårhund felt i Finnmark

Et eksemplar av den fremmede skadegjørende arten mårhund ble søndag avlivet i Porsanger... 03.11.14

Raske klimatiltak kan avverge store utgifter og ubotelig skade

FNs klimapanel slår fast at klimaendringer har hatt konsekvenser for natur og samfunn ov... 02.11.14