Barentshavet er et svært produktivt havområde, og videre et svært viktig område for mange fiskearter, som både gyte-, oppvekst- og leveområde. Foto: iStockphoto.

Iskanten i Barentshavet trenger en bedre definisjon

Miljødirektoratet mener det er nødvendig med en grundig faglig prosess for å definere iskanten før Olje- og energidepartementet lyser ut petroleumsblokker lengst nordøst i Barentshavet sørøst.

Definere iskanten

Derfor er iskanten viktig for miljøet

Barentshavet er et svært produktivt havområde, og videre et svært viktig område for mange fiskearter, som både gyte-, oppvekst- og leveområde.

Området rundt iskanten er et spesielt produktivt økosystem i Barentshavet. Når isen smelter og trekker seg tilbake utover sommeren, skapes det spesielle forhold som gir høy planktonproduksjon.

Fisk som nyttiggjør seg av iskantproduksjonen er i hovedsak lodde og polartorsk.

Området tiltrekker seg også store mengder sjøfugl og sjøpattedyr, og i tillegg benytter mange sjøpattedyr sjøisen i forbindelse med hvile og fødsler. Flere av disse sel- og hvalartene og mange av sjøfuglartene står på den norske rødlista.

Det er kombinasjonen av høyt biologisk mangfold og høy produksjon som gjør området særlig verdifullt.

Alle de foreslåtte blokkene er i områder med forvaltningsplaner. Petroleumsvirksomhet i det nylig åpnede Barentshavet sørøst er imidlertid ikke utredet gjennom det tverrsektorielle faglige grunnlaget.

For Barentshavet sørøst er det spesifisert ytterligere føringer for aktivitet ved iskanten i åpningsmeldingen for dette området. Flere av de foreslåtte blokkene ligger i områder hvor det har vært is de siste 15 årene.

– Det er nødvendig med en grundig faglig prosess for å definere en grense for iskanten som også dekker mer ekstreme år. Dette bør gjøres gjennom det tverrsektorielle arbeidet med faglig grunnlag for forvaltningsplanene. Før en slik grense er definert, bør ikke blokkene lengst nordøst i Barentshavet sørøst lyses ut, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Vurdere erfaringer for utlysing

Miljødirektoratet mener det kan bli nødvendig med tidsbegrensninger for petroleumsaktivitet de nordligste blokkene også i produksjonsfasen. Årsaken er at drivverdige funn innebærer aktivitet i perioder hvor naturen i dette området er spesielt sårbar.

Høringsrammer for 23. konsesjonsrunde

I følge stortingsmelding 28 (2010-2011) skal det gjennomføres offentlig høring før utlysning av nye blokker for petroleumsvirksomhet i umodne områder.

I områder med etablert forvaltningsplan skal Olje- og energidepartementet be om innspill på om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt.

I stortingsmelding 36 (2012-2013) om åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet og tilleggsmeldingen til denne (41, 2012-2013) er det lagt til grunn at de samme rammene for petroleumsvirksomhet som for de allerede åpnede områdene i Barentshavet sør, skal gjelde for Barentshavet sørøst. Det er også spesifisert ytterligere føringer for aktivitet ved iskanten.

Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst er ikke utredet gjennom det tverrsektorielle faglige grunnlaget for gjeldende forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (stortingsmelding 10, 2010-2011).

– De nordligste blokkene som er foreslått utlyst i Barentshavet sør, ligger også langt nord og nært områder der det kan forekomme is. Vi anbefaler at disse blokkene ikke lyses ut før erfaringer med boring i de allerede tildelte blokkene i dette området er vurdert, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Store utfordringer for beredskapen

Bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT) er en forutsetning for Miljødirektoratets krav til beredskap mot akutt forurensing. Siden det ikke er gjort en felles faglig vurdering av beredskapstiltak i isfylte farvann, stiller vi spørsmål om beste tilgjengelige teknikker er godt nok for miljøet.

– Klimatiske faktorer, store avstander og lite infrastruktur, kan gjøre en aksjon mot et eventuelt oljeutslipp svært vanskelig og gi liten eller ingen reduksjon av mulige miljøkonsekvenser. Spesielt dersom de nordligste blokkene lyses ut, må det sikres at nok og egnet beredskapsutstyr er tilgjengelig før boringen starter, mener Ellen Hambro.

For øvrige blokker i Barentshavet sør, sørøst og Norskehavet legger Miljødirektoratet vekt på at det før eventuell leteaktivitet er nødvendig med ytterligere grunnlagsundersøkelser i de fleste områder.

Relaterte lenker

Tema