Alle som jobber med kjøleanlegg, klimaanlegg og varmepumper, skal ha godkjent sertifikat. Cirka 2500 personer faller inn under de nye reglene. Foto: iStock

Flere varmepumpeinstallatører driver ulovlig

Miljødirektoratets kontroller viser at 40 prosent av virksomhetene som installerer varmepumper, ikke har godkjent sertifisering

I 2010 ble regelverket for fluorholdige klimagasser (f-gasser) strammet inn i Norge. Formålet med reguleringen er å redusere utslippene av sterke klimagasser som HFK (hydroflorkarboner), PFK (perfluorkarboner) og SF6 (svovelheksafluorid).

Klimagass

– Disse forbindelsene er sterke klimagasser og erstattere for ozonnedbrytende stoffer som tidligere ble brukt i varmepumper og kjøleanlegg. På sikt vil den strenge reguleringen av fluorholdige klimagasser gi mindre utslipp, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Det stilles krav til at personell og bedrifter som arbeider med installasjon og service, skal sertifiseres i tråd med reguleringen. I tillegg er det importrestriksjoner for visse typer produkter og utstyr.

Dette betyr at personer og virksomheter som arbeider med kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper med fluorgasser, må ha gyldig sertifikat. Fristen ble satt til 1. september 2013 og Miljødirektoratet har informert om dette på sine hjemmesider og med brev til kjente kuldeentreprenører.

Må rette opp

I etterkant av fristen i fjor gjennomførte Miljødirektoratet 40 kontroller av installatører og butikker som omsetter varmepumper.

Les også: Skjerpet kontroll med kuldeanlegg

– Kontrollene avdekket at 40 prosent av installatørene ikke var sertifisert slik regelverket krever, mens 18 prosent manglet sertifisering av personer som utførte installasjon og vedlikehold av varmepumper, sier Bjørn Bjørnstad.

Det ble også utført kontroller på 14 bilverksteder som arbeider med luftkondisjoneringsanlegg med fluorholdige gasser. Åtte hadde ikke opplæringsbevis, noe som bryter med kravene på dette feltet.

Det er varslet tvangsmulkt for dem som manglet sertifisering.

Se liste over sertifiserte bedrifter og les mer om sertifiseringen her

– I år vil vi fortsette med å kontrollere bilverksteder og varmepumpeinstallatører. Vi vil i tillegg kontrollere eiere av større kjøle- og ventilasjonsanlegg, og andre aktuelle aktører som omfattes av regelverket for fluorholdige klimagasser, forteller Bjørnstad.

– Det er viktig at anleggseiere følger opp at service og lekkasjetesting gjennomføres jevnlig av sertifisert personell, fortsetter han.

Les mer om kravene i forskriften i EUs informasjonsbrosjyrer som nå er blitt oversatt til norsk:

For kuldeentreprenører: Informasjon til teknisk personell og bedrifter som arbeider med utstyr som inneholder fluorholdige klimagasser

For anleggseiere: Informasjon til operatører av utstyr som inneholder fluorholdige klimagasser 

Trykte versjoner av brosjyrene kan bestilles fra Miljødirektoratet.

Relaterte lenker

KONTAKT

sjefingeniør Berit E Gjerstad
produkttilsynseksjonen 
telefon: 90892907

seksjonsleder Ragnhild Orvik
produkttilsynseksjonen
telefon: 97091035

Tema