Naturpanelets leder, Abdul Hamid Zakri (nr. tre fra venstre) deltok i ekspertmøtet i Trondheim sammen med flere andre sentrale personer i panelets arbeid som f.v. Carlos A. Joly som leder panelets tverrfaglige ekspertgruppe (MEP), Anne Larigauderie som leder IPBES-sekretariatet og Ivar Baste som er norsk representant i panelets styre. Foto: Miljødirektoratet.

Naturpanelets plan for kapasitetsbygging lagt i Trondheim

Hvordan sikre at verdens land stiller mest mulig på like fot i arbeidet til det internasjonale naturpanelet, IPBES? 30 eksperter har denne uka vært samlet i Trondheim for å diskutere såkalt kapasitetsbygging.

Alle verdens land har ikke den samme kunnskap om naturmangfoldet sitt, etablerte systemer for å inkludere kunnskapen i politiske prosesser, eller like økonomiske forutsetninger for å bidra i internasjonalt samarbeid. Dermed kan det være vanskelig å møtes i det nyetablerte internasjonale naturpanelet på like vilkår.

Det er et spesielt stort gap mellom utviklingsland og land i den rike verden. Fattige land har gjort det klart at det de kaller kapasitetsbygging må være en del av etableringen av naturpanelet. De etterlyser en plan for hvordan man skal få bygd opp kunnskapen om naturmangfold i fattige land, og etablert systemer som sikrer at kunnskapen blir brukt.

En gruppe eksperter har fått oppgaven med å legge til rette for dette, og gruppa startet arbeidet sitt i Trondheim på onsdag.

Viktig oppdrag

– Gruppa har et viktig oppdrag som er avgjørende for naturpanelets videre arbeid. Alle land må være en del av løsningen dersom vi skal overvinne de utfordringene som rammer naturmangfoldet i verden. Da er det en forutsetning at alle land føler de kan bidra like aktivt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I møtet i Trondheim har ekspertgruppa jobbet med å identifisere områder hvor det er behov for å bygge kapasitet i fattige land. De har prioritert hvilke oppgaver det er viktigs å starte med først. De har også diskutert hvordan kapasitetsbyggingen kan foregå, gjennom utvekslingsprogrammer for eksperter, opplæring, etablering av internasjonale ekspertnettverk og etablering av sentre med spesiell ekspertise på ulike felt.

Konklusjonene fra ekspertgruppen vil bli tatt inn i naturpanelet sitt arbeid i tida som kommer.

Støtteenhet i Trondheim

– Naturpanelets leder, Abdul Hamid Zakri, deltar i ekspertgruppens arbeid og var til stede i Trondheim denne uka. Det viser at gruppen vurderes som viktig for at naturpanelet skal komme i mål med å presentere et globalt vitenskapelig grunnlag om naturens verdi og tapet av biologisk mangfold, sier Ellen Hambro.

Allerede tidlig i diskusjonene om etableringen av det internasjonale naturpanelet, signaliserte Norge støtte til at kapasitetsbygging burde være en integrert del av naturpanelets arbeid.

Norge kom også med tilbud om en støtteenhet som skal jobbe med tematikken. Tilbudet ble akseptert av medlemslandene i et plenumsmøte i naturpanelet før jul. Støtteenheten vil bli etablert hos Miljødirektoratet i Trondheim innen kort tid.

Det internasjonale naturpanelet, IPBES, er en parallell til FNs klimapanel. 118 land deltar i panelets arbeid. Panelet nominerer i disse dager eksperter til å delta i arbeidet.

I 2018 skal panelet levere sin første hovedrapport om tilstanden til verdens økosystemer. Det blir også laget flere delutredninger, blant annet en utredning om pollinering og matsikkerhet som skal presenteres om et års tid.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Aina Holst,
seksjon for globalt naturmangfold,
telefon 995 41 921

prosjektleder Ivar Baste,
seksjon for globalt naturmangfold,
telefon 476 85 529

seniorrådgiver Nina Vik,
seksjon for globalt naturmangfold,
telefon 916 76 389

Tema