Juni 2014

Fant få ulovlige myggmidler i butikkene

Miljødirektoratet fant bare fire ulovlige myggprodukter etter kontrollaksjon i 20... 25.06.14

Innfører ekstraordinære restriksjoner i laksefisket

På grunn av svikt i innsiget av laks i Midt-Norge har Miljødirektoratet i dag vedtatt å... 24.06.14

Høring av ny forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nå forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver på høring. 23.06.14

Fire nye stoffer på EUs kandidatliste

Kandidatlista under det europeiske kjemikalieregelverket REACH lister stoffer som har særlig alvorlige egenskaper for helse og miljø. Denne er nå oppdatert med fire nye stoffer. 23.06.14

Planer om strengere regulering av kjemikalier i EU

EUs kjemikaliebyrå ECHA informerer om planer om å foreslå forbud under kjemikalieregelverket REACH. To stoffer er på internasjonal høring. 19.06.14

Avslører sjøfuglenes hemmeligheter

10 000 fugler med en databrikke på foten skal gi ny kunnskap om hvor sjøfuglene flyr og... 19.06.14

Ny rapport om tilstanden for villaksen

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har i dag publisert sin årsrapport for norske laksebestander. 19.06.14

Nytt nettbasert miljøvedtaksregister

Miljøvedtaksregisteret gir alle enkel og fri tilgang til en rekke vedtak etter... 19.06.14

Nye prosedyrer og tiltak ved spesielt dårlig innsig av villaks

Miljødirektoratet vil fra årets fiskesesong evaluere lakseinnsiget i uke 27 for å vurder... 19.06.14

Tok beslag i fjær fra truet fugleart

Politiet gjorde i en aksjon i går beslag av 1515 fiskefluer av fjær fra brokadehane.... 18.06.14

Trenger mer informasjon om gruvedrift i Kvalsund

Nussir ASA vil utvinne kobber i Kvalsund i Finnmark. Miljødirektoratet ber virksomheten... 18.06.14

Klima for spredning av virus

Klimaendringer vil trolig føre nye arter til Nord-Europa med nye virus som «... 17.06.14

Kraftig innskrenking av klimakvotesystemet for luftfart

Etter sterk motstand fra land utenfor Europa har EU valgt å innskrenke systemet med... 16.06.14

Nok et dårlig år for lunde på Røst

Lunde på Røst har ikke fått fram unger siden 2006. Årets sesong tegner heller ikke til å... 13.06.14

Unntak fra forbud mot kobberbruk til desinfeksjon og i kjølevannssystemer

ESA har gitt Norge unntak fra forbud mot bruk av kobber til visse viktige biocidformål, for å ivareta helse og sikkerhet. 13.06.14

Mange tillatelser til bruk av utenlandske treslag

Over 300 søknader om utsetting av utenlandske treslag har fått helt eller delvis... 13.06.14

Informasjons-webinar 16. juni om nye krav til leverandører av biocidaktive stoffer

ECHA (Det europeiske kjemikaliebyrået) avholder 16. juni 2014 fra kl. 12-14 et webinar med informasjon om artikkel 95 i biocidforordningen (forordning EU 528/2012, implementert ... 12.06.14

Tvangsmulkt til Aleris Aluminium Raudsand

Aleris Aluminium Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal har ikke dokumentert at de... 10.06.14

Film fra FNs klimapanel om utslippsreduksjoner

I dag publiserte FNs klimapanel (IPCC) en 11 minutters film om tiltak og virkemidler for... 06.06.14

Svanepriser til Miljødirektoratet

Miljødirektoratet stakk av med hedersprisen for nettstedet Erdetfarlig.no under Svanekonferansen 2014 i går. I tillegg fikk vi prisen for beste innkjøper. 06.06.14

Ny statusrapport for Barentshavet

En statusrapport fra overvåkningen av Barentshavet viser reduserte sjøfuglbestander og a... 05.06.14

Midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn i 2015

Miljødirektoratet forvalter midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. Midlene er bevilget av Stortinget over statsbudsjettet, post 39, 69 og 79. Målgruppen for... 05.06.14

Kunnskapsduell for barn og ungdom lørdag 7. juni

Oslo kommune marker verdens miljødag i Sofienbergparken i Oslo 7. juni fra kl. 11 til 16. Miljøstatus i Norge har egen stand med kunnskapsduell. 05.06.14

Forslag om harmonisert klassifisering for pirimicarb (ISO)

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på ett nytt forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslaget er nå på offentlig høring med kommentarfrist ti... 05.06.14

Anbefaler fortsatt generelt blyhaglforbud

Ny kunnskap gir økt bekymring for helse- og miljøeffekten av blyhagl. Miljødirektoratet... 04.06.14

Overgangsordning for PFOA vedtatt

Fra 1. juni er miljøgiften PFOA forbudt i norske forbrukerprodukter og tekstiler. Klima-... 02.06.14

7 av 10 bryter regelverket

Miljødirektoratet og fylkesmannen kontrollerte 1444 virksomheter i 2013. Hele sju av ti... 26.06.14

For lite kunnskap om kjemikalieregeleverket

Miljødirektoratets inspeksjoner i 2013 viste at 60 prosent av kontrollerte norske... 26.06.14

Forslag om harmonisert klassifisering for Linalool

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på ett nytt forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslaget er nå på offentlig høring med kommentarfrist ti... 26.06.14

Avfallet ved Sandnessjøen Gjenvinning er fjernet

Anlegget etter Sandnessjøen Gjenvinning AS er nå ferdig ryddet for farlig avfall og... 26.06.14

Mange sjøfuglar vert uroa av menneske

Mange av sjøfuglartane i Noreg vert forstyrra av oss menneske og aktiviteten vår. Fuglan... 30.06.14

Vi kaster mer

I 2012 var den totale avfallsmengden i Norge større enn noen gang før, men nye... 27.06.14

Sevesokonferansen 10. september 2014

Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Sevesokonferansen i Tønsberg 10. september 2014. 30.06.14

De største gjenværende forurensningskildene langs Puddefjorden er kartlagt

Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Hordaland og Bergen kommune har gjort en kartlegging av potensielle forurensningskilder rundt Puddefjorden i Bergen på i alt 36 små og... 28.06.16