Skjerper krav til leteboring

Miljødirektoratet skjerper vilkårene for Statoils leteboring på feltet Mercury i Barentshavet. Årsaken er at boringen finner sted i en periode hvor sjøfuglene lomvi og polarlomvi er særlig sårbare og hvor det kan være stor forekomst av disse i området.

Vilkårene skjerpes etter en klage fra Greenpeace og Bellona. Klagen er basert på ny kunnskap om lomviens trekk i området. For å sikre reell klagebehandling besluttet Miljødirektoratet den 21. juli 2014 at boring i oljeførende lag ikke skal iverksettes før klagesaken er endelig avgjort. Statoil planlegger boring inn i oljeførende lag 27. juli 2014.

Ikke flyvedyktige

Både lomvi og polarlomvi fra Bjørnøya gjennomfører et såkalt svømmetrekk etter hekketiden og fram til oktober/november.  Fuglene er spesielt sårbare ettersom foreldrene feller fjær og er i likhet med ungene ikke flyvedyktige i en periode på 45–50 døgn. Miljødirektoratet strammer derfor inn vilkårene for tillatelsen ved å konkretisere kravene til overvåkningen av lomviartene i området før og under operasjonen, og kravene til iverksettelse av sikringstiltak.

Utvidet overvåkning og sikringstiltak

Statoil må overvåke sjøfugl rundt brønnen før det bores i oljeførende lag. Til dette må de bruke fagekspert med sjøfuglkompetanse, og standardiserte metoder for å anslå tetthet av lomvi og polarlomvi. Ved høy tetthet av sjøfugl skal operatøren avvente start av boring i oljeførende lag til observasjonene tyder på at sjøfugl har trukket forbi. Høy tetthet er definert som 10 eller mer fugl i gjennomsnitt per kvadratkilometer. Ved boring i oljeførende lag må operatøren uansett sette i verk tilgjengelige tiltak for å minimere riskoen for en uønsket hendelse.

Truede arter

Både lomvi og polarlomvi er ført opp på norsk rødliste for arter. Lomvien på fastlandet er kategorisert som kritisk truet og polarlomvien er sårbar. Også på rødlisten for Svalbard er begge artene oppført som henholdsvis sårbar og nær truet. Dette skyldes at bestanden av polarlomvi på Svalbard (både Spitsbergen og Bjørnøya) har blitt halvert siden overvåkingen startet i 1987. Bestandssituasjonen for lomvi på fastlandet er kritisk og har gjennomgått en reduksjon på 80 prosent i perioden 1962-2009. Bestanden på Bjørnøya er i oppgang, men utgjør vår største bestand, det vil si at 9 av 10 norske lomvier hekker på Bjørnøya. Selv mindre mengder olje på havoverflaten vil derfor kunne medføre betydelige konsekvenser.

Relaterte lenker

KONTAKT

Fung. avd.dir.
Anne-Grethe Kolstad
Industri- og havavdelingen
Telefon: 480 97 873

Tema