Ingen ytterligere restriksjoner i fisket

På bakgrunn av en sammenstilling av foreløpige rapporter fra laksefisket finner ikke Miljødirektoratet grunn til å gjøre ytterligere ekstraordinære innskrenkinger i laksefisket i større regioner. Svak fiskestart en del steder kan imidlertid kreve oppfølging lokalt.

Med bakgrunn i bestemmelsene om prosedyrer og tiltak ved ekstraordinære situasjoner i innsig av villaks har Norsk institutt for naturforskning (NINA) gjort en vurdering av hittil rapporterte fangsttall fra utvalgte elver.

Med noen unntak er fangstene stort sett på nivå eller litt under fjoråret. I noen områder med større avvik, som for eksempel Vest-Finnmark, er avviket mest sannsynlig forårsaket av svært dårlige fiskeforhold. I elver som hadde et rimelig godt høstbart overskudd i fjor er et negativt avvik også mindre alvorlig.

Resultatene bekrefter at det har vært et svært lavt lakseinnsig  i de deler av Midt-Norge hvor Miljødirektoratet innførte ekstraordinære innskrenkninger fra 26. juni. Les mer om dette her.

I Etne-elva er det rapportert lave fangster, her har imidlertid lokale rettighetshavere stengt elva for fiske, og sjølaksefisket her har vært stengt i flere år.

På bakgrunn av NINAs vurdering finner ikke Miljødirektoratet grunn til videre analyser av innsiget til utvalgte regioner så langt.

Miljødirektoratet vil samtidig påpeke at svak fiskestart en god del steder krever at lokale elveeierlag følger situasjonen nøye og setter inn tiltak hvis de lokale midtsesongevalueringene viser at det er nødvendig.

Miljødirektoratet vil vurdere hvordan midtsesongevalueringene blir fulgt opp neste år. Det kan være aktuelt å innføre avkorting av sesongen fra 2016 der vi ser at midtsesongevalueringene ikke fungerer etter hensikten.

Relaterte lenker

Kontakt

Seksjonsleder Raoul Bierach, fiskeseksjonen
telefon: 922 43 418

Tema