Januar 2014

Endrer krav til innhold og merking av fosfor i vaskemidler

For å redusere utslipp av fosfor til vann, innførte EU i 2013 reguleringer av fosfor i vaske- og rengjøringsmidler til forbrukere. Disse er nå tatt inn i norsk regelverk. 03.02.14

Kan felle 79 gauper under årets kvotejakt

79 gauper kan felles under kvotejakta på gaupe som starter 1. februar. Jakta varer frem... 31.01.14

Kunstige våtmarker fanger forurensning

Våtmarker er viktige for miljøet og naturmangfoldet vårt. På ti år har midler fra... 31.01.14

Ekstraordinær felling av revirmarkerende ulver

Miljødirektoratet har besluttet å felle et ulvepar som markerer revir i Rendalen kommune... 31.01.14

Se klimapanelet i kortene

I dag publiserer FNs klimapanel (IPCC) utkastene og de mange tusen kommentarene som ble... 30.01.14

Nedgang i klimagassutslippene i 2012

I 2012 var de norske innenlandske klimagassutslippene 52,7 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter. Dette tilsvarer en nedgang på 1,1 prosent fra året før. Reduserte utslipp fra... 30.01.14

Europeisk høring av forslag om forbud under REACH

Komiteen for sosioøkonomisk analyse (SEAC) i det europeiske kjemikaliebyrået ber om mer informasjon fra berørte parter til forslaget om regulering av 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP... 30.01.14

Solid kunnskap om dei mest verdifulle lyngheiene våre

Berre ti prosent er att av dei opphavlege kystlyngheiene i Noreg, og naturtypen er mello... 29.01.14

Nærmere utslippsmålet for nitrogenoksider

Utslippene av nitrogenoksider gikk ned 5 prosent i 2012, reduksjonen fortsatte dermed fra året før. Dersom nedgangen fortsetter i samme tempo, vil Norge innfri sine internasjona... 29.01.14

Reduserte utslipp av miljøgifter fra industrien

Utslipp til luft av de fleste miljøgifter gikk ned i 2012. Nedgangen skyldes først og fremst nedleggelse og driftsstans i treforedlingsindustrien, viser nye tall fra Statistisk... 29.01.14