Trondheim havn er forurenset gjennom mange år av industri, avfallsfyllinger, kommunale avløp og avrenning fra byen. Skipstrafikk og strøm virvler daglig opp bunnsedimentene, slik at miljøgiftene spres til skjell, krepsdyr og fisk, og havner i matfatet vårt. Foto: Trondheim Havn IKS.

Trondheim får 124 millioner til sjøbunnopprydding

Nå starter oppryddingen i forurenset sjøbunn i Trondheim havn. Miljødirektoratet gir kommunen 124 millioner kroner, slik at forurensningen fra gamle synder reduseres kraftig.

Støtter opprydding i Trondheim

Miljødirektoratet ga tidligere i høst Trondheim kommune tillatelse til å dekke til sjøbunnen i Kanalen, Brattørbassenget, Nyhavna og Ilsvika med rene masser.

Til sammen utgjør dette et areal på 381 000 kvadratmeter sjøbunn.

For å opprettholde tilstrekkelig seilingsdyp, skal det mudres til sammen 65 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn før tildekking.

Disse massene skal deponeres i et sjøbunnsdeponi og strandkantdeponi i Nyhavna.

I tillegg til en renere havn, gir dette 4-6 mål nytt kaiareal i Nyhavna.

Renere havn er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og Trondheim Havn.

- Det er flott at sjøbunnoppryddingen i Trondheim nå starter. Om et års tid kan trønderne glede seg over en vesentlig renere havn. Vi er godt fornøyde med at Trondheim kommune og Trondheim havn har vært så ivrige etter å få ryddet opp i forurenset sjøbunn, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Rydder opp på sjøbunnen

Det er utført en rekke miljøundersøkelser av bunnsedimenter i Trondheim havn. Disse har påvist høye konsentrasjoner av tungmetaller og organiske miljøgifter. Forurensningen stammer blant annet fra industri og kommunale utslipp.

Ved å fjerne forurenset sjøbunn og dekke til store områder i havna med rene masser, blir spredningen av miljøgifter fra sedimentene kraftig redusert.

For stoffene kobber og PAH blir det en forbedring på 90 prosent etter at tiltakene er gjennomført. 

 

Miljøgiftbudsjett i Trondheim havn

Miljøeffekten ved tiltaket er estimert ved å lage et miljøgiftbudsjett.

Her summeres spredning fra området før, under og etter tiltak.

Beregningene er utført i henhold til Miljødirektoratets veileder for bruk av miljøgiftbudsjett (TA-2804/2011).

For kobber og PAH blir det en forbedring på 90 prosent etter at tiltakene er gjennomført.

Helhetlig opprydding

Sjøbunnoppryddingen i Trondheim vil til sammen koste 221 millioner kroner. Av dette bidrar Miljødirektoratet med 75 prosent av kostnadene for miljøtiltakene i sjø og sjøbunnsdeponi.

For strandkantdeponiet betaler staten en mindre andel, siden utbygger her sitter igjen med et verdifullt areal.

– De 124 millioner kronene vi gir til Trondheim kommune, er viktige for å få til en helhetlig sjøbunnopprydding i et område med betydelig forurensning og uklare ansvarsforhold. Utslippskildene på land er stoppet. Nå skal sjøbunnen blir renere, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Trondheim står for tur

Det er den som har forurenset, som har ansvar for å rydde opp og betale for det. Stortinget har bevilget penger over statsbudsjettet til helhetlige oppryddinger i områder med uklare ansvarsforhold eller større kostnader enn de ansvarlige selv kan bære.

Miljødirektoratet fordeler disse statlige pengene etter behov og i tråd med nasjonale prioriteringer.

Miljømyndighetene har prioritert 17 områder i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn. Tromsø, Oslo og Harstad er ferdig ryddet opp.

Nå er det Trondheim som står for tur. Statlig bidrag forutsetter at Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS bidrar med finansiering.

Sjøbunnopprydding i Trondheim


Vis større kart

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Marit Ruge Bjærke
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 465 41 363

senioringeniør Kristine Mordal Hessen
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 412 35 530

Tema