Zeppelinobservatoriet ligger på Zeppelinfjellet ved Ny-Ålesund på Svalbard. Stasjonen befinner seg på 79° nord i et urørt, arktisk miljø, langt unna vesentlige forurensningskilder. Foto: Ove Hermansen, Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Sminkegift på avveier

Ny rapport viser urovekkende mengder miljøgifter fra kosmetikk i luften på Svalbard.

«Overvåkningsprogram for atmosfæriske tilførsler av miljøgifter»

Skal fremskaffe kunnskap om tilførselen av lang-transportert forurensing til Norge. Dataene fra programmet har vid anvendelse og brukes blant annet i internasjonale tilstandsrapporter og for å få gjennomslag for globale tiltak gjennom FN.

Dette er et tenkt tilfelle: Du har kommet hjem etter et selskap i Oslo og går inn på badet for å fjerne sminken.

Mens du står foran speilet og legger på sminkefjerneren, fordamper millioner av usynlige molekyler og forsvinner inn i luftventilen.

Lange strekninger

Noen av molekylene er såkalte siloksaner som brukes i kosmetikk for å gjøre produktene enklere å smøre på. Siloksaner har også andre, mer bekymringsfulle egenskaper: De kan være skadelige for helse og miljø og de kan reise langt og fort.

I gassfase kan de fraktes med luftmassene over store geografiske avstander. Hvis vær og vindretning er riktig, har siloksanene fra badet ditt kommet seg til Zeppelinfjellet på Svalbard – drøye 2400 kilometer – i løpet av en dag.

Hvordan vet vi at dette kan skje? Fordi vi har tatt luftprøver på Zeppelinobservatoriet på Svalbard.

Overvåkingsprogrammet inkluderer observasjoner av:

1: organiske miljøgifter, tungmetaller og kvikksølv i luft på tre stasjoner (Birkenes, Andøya og Zeppelin på Svalbard):

2: Organiske miljøgifter og kvikksølv i nedbør på en stasjon (Birkenes)

3: Tungmetaller i nedbør på fire stasjoner (Birkenes, Hurdal, Kårvatn og Svanvik).

Måledataene går helt tilbake til 80- og 90-tallet og gir verdifull kunnskap om hvordan nivåene har endret seg over tid. Fra 2013 omfatter målingene to nye grupper av organiske miljøgifter, klorparafiner og siloksaner. Innlemmingen av disse stoffene i overvåkningsprogrammet er et ledd i arbeidet med å få fram data om nye miljøgifter som kan brukes nasjonalt og internasjonalt for å få regulert disse stoffene.

Dataene fra overvåkingen av stoffer har vært og brukes aktivt av Norge for å fremme og få på plass globale reguleringer.

En helt fersk rapport fra Miljødirektoratets overvåkingsprogram for langtransporterte miljøgifter, viser at nivåene av siloksaner i luft på Svalbard er hundre til tusen ganger høyere enn for de klassiske miljøgiftene som PCB, DDT, bromerte flammehemmere og perfluorerte stoffer. Det er første gang siloksaner er målt i dette overvåkningsprogrammet.

Norsk institutt for luftforskning (NILU) har tidligere ved hjelp av datamodeller, fastslått at siloksanene som måles på Svalbard, høyst sannsynlig er fraktet med luftstrømmer fra kilder lenger sør, som Skandinavia og Europa.

Les mer om hvordan miljøgifter spres til Arktis

– Funnet gir grunn til bekymring og underbygger data fra andre studier der siloksaner er funnet i polartorsk, polarmåke, krykkje og sel på Svalbard. Det er også blitt påvist høye nivåer i dyr i flere store norske innsjøer, deriblant Mjøsa, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Omfattende bruk

Andre hovedfunn fra rapporten:

** I tillegg til siloksaner, er det første gang at klorparafiner er med i luftovervåkingen på Svalbard. Som for siloksanene, er konsentrasjonen av klorparafiner høye sammenlignet med nivåene av andre miljøgifter som overvåkes i programmet.

** Konsentrasjonene av de klassiske organiske miljøgiftene DDT, klordan, PCB og HCH har gått ned over tid, men det er observert en økning i luftkonsentrasjonen av plantevernmiddelet HCB på Svalbard, til tross for at stoffet er forbudt globalt.

** For bromerte flammehemmere (PBDE, HBCD) og perfluorerte forbindelser (PFOS, PFOA m.m.) er tidsseriene for korte til at man kan si noe sikkert om utviklingen, men nivåene som ble målt i 2013, er like eller noe lavere enn for de klassiske organiske miljøgiftene.

** Nivåene av de fleste tungmetallene (arsen, kadmium, kobolt, krom, bly, nikkel og vanadium) både i luft og nedbør har blitt betydelig redusert siden målingene startet på 80- og 90-tallet. Nivåene av kvikksølv i luft er imidlertid omtrent de samme i 2013 som de var da målingene startet tidlig på 90-tallet.

** Konsentrasjonen av enkelte av de organiske forbindelsene (HCB, PCB, PBDE) er like høye eller høyere på Svalbard enn på målestasjonen på Birkenes som ligger nærmere utslippskilder i sentral Europa.

Siloksaner har egenskaper som gjør dem anvendelige i drivstofftilsetning, i rengjøringsprodukter og i bilpleie, men den mest omfattende bruken er i kosmetikk.

– Typene som er målt på Zeppelinobservatoriet på Svalbard kommer hovedsakelig fra kosmetiske produkter. Det betyr ikke at folk skal slutte å bruke sminke og kosmetikk. Funnene viser at det trengs reguleringer slik at produsentene slutter å bruke miljøfarlige stoffer i produktene de selger, sier Hambro.

Forbruket av siloksaner er stort. I EU alene brukes det årlig opp mot en million tonn av siloksan-typen D4 og 100 000 tonn av typene D5 og D6. Årlig omsetning av siloksaner i kosmetikk i Norge ble i 2008 anslått til mellom 150-200 tonn.

Globalt problem

Bruken av siloksaner er foreløpig ikke regulert, men to typer – D4 og D5 – står på Norges verstingliste over kjemikalier. Disse stoffene har betenkelige egenskaper og kan være en trussel mot helse og miljø. Målet er at utslipp og bruk skal reduseres kontinuerlig med intensjon om stans innen 2020.

Det jobbes for tiden med et forbud mot D4 og D5, som brukes i kroppspleieprodukter, under det europeiske kjemikalieregelverket REACH. Norske overvåkningsdata er viktige innspill i dette arbeidet.

– Denne rapporten forteller oss nok en gang at miljøgifter må bekjempes internasjonalt. På grunn av det kalde klimaet og rådende luft- og havstrømmer, er man mer utsatt for miljøgifter jo lengre nord på den nordlige halvkule man bor. Funnene på Svalbard bekrefter at det ikke holder med nasjonale forbud mot miljøgifter. Det viktigste vi kan gjøre, er å jobbe for internasjonale reguleringer, det er den beste måten å få stoppet dette på, sier Ellen Hambro.

Relaterte lenker

KONTAKT

sjefingeniør Christina Charlotte Tolfsen
seksjon for biocider og globalt kjemikaliearbeid
telefon: 41 54 00 18

seksjonsleder Eli Vike
seksjon for biocider og globalt kjemikaliearbeid
telefon: 407 22 705

Tema

Kategori