Desember 2014

Nytt rekordår for fjellreven

Et godt smågnagerår i Sør-Norge bidro til mange registrerte fjellrevkull i 2014. Et... 29.12.14

Sminkegift på avveier

Ny rapport viser urovekkende mengder miljøgifter fra kosmetikk i luften på Svalbard. 26.12.14

Seks nye stoffer på EUs kandidatliste

Kandidatlista under det europeiske kjemikalieregelverket REACH lister stoffer som har særlig alvorlige egenskaper for helse og miljø. Denne er nå oppdatert med seks nye stoffer.... 22.12.14

Kan felle 87 gauper under kvotejakten i 2015

87 gauper kan felles under kvotejakta på gaupe som starter 1. februar. Jakta varer fram til 31. mars. 18.12.14

Kommunenes oppgaver med overvann

Kommunene har store oppgaver, men også mange muligheter til å håndtere overvann på en go... 19.12.14

Nye beregninger for kommunalt avløp

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har oppdaterte tallene for utslipp og rensing av kommunalt... 18.12.14

Trondheim får 124 millioner til sjøbunnopprydding

Nå starter oppryddingen i forurenset sjøbunn i Trondheim havn. Miljødirektoratet gir... 18.12.14

Brannskum-gift på retur

I 2007 ble brannskum med PFOS forbudt i Norge. I 2010 kom det globale forbudet mot... 18.12.14

Helseskadelig luft på kalde dager

Myndighetene har satt grenseverdier for lokal luftforurensning, men grensene overskrides... 29.01.15

Norge foreslår EU-forbud mot PFOA

I sommer ble miljøgiften PFOA forbudt i norske forbruksvarer. Nå foreslår Norge og... 17.12.14

Leketøyforskriften endres

EU har endret krav til innhold av noen farlige stoffer i leker. Disse endringene er nå gjennomført i den norske leketøyforskriften. 16.12.14

Lavutslippsrapporten på engelsk

Sammendraget av rapporten "Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling" er oversatt til... 16.12.14

Overvåking av rømt oppdrettslaks i elv høsten 2013

NINA har vurdert tilstanden under høstfisket for 33 vassdrag fordelt over alle landets... 16.12.14

Flere felte villrein

Årets villreinjakt har gitt det høyeste jaktuttaket på 15 år, viser årets registreringer... 16.12.14

Forslag til nye regler for elektronisk avfall på høring

Miljødirektoratets foreslår flere endringer i regelverket for innsamling av EE-avfall.... 11.12.14

Dømt for ulovlig lagring av farlig avfall

Miljødirektoratet anmeldte i 2011 flere virksomheter for ulovlig lagring av farlig avfal... 11.12.14

Nye skogområder vernet

Regjeringen verner 53 nye skogområder som naturreservater. 15.12.14

Mer farlig avfall

Mengden farlig avfall økte med seks prosent fra 2012 til 2013. Hele 95 prosent av dette... 09.12.14

La ikke barna sutte på disse

Miljødirektoratet har avdekket ulovlig innhold av helseskadelige stoffer i blant annet... 09.12.14

Ny besøksadresse til Miljødirektoratet i Oslo

Ny besøksadresse til Miljødirektoratet i Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo. Postadressen blir som før: Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Det samme gjelder... 15.12.14

Klimafilm med tydelige budskap til verdens ledere

En ny film oppsummerer FNs klimapanels femte hovedrapport. Filmen ble vist under åpninge... 02.12.14

Nesten alle byboere i Europa utsettes for helseskadelig luftforurensning

Luftforurensning er fortsatt det miljøproblemet som utgjør størst helserisiko for europeere. Det europeiske miljøbyrået (EEA) har estimert at luftforurensning var årsaken til 40... 02.12.14

Kommunene kan overta forvaltning av verneområder

Kommunene får nå tilbud om å overta forvaltningen av de verneområdene som i dag er... 04.12.14

Innfører elektronisk avfallsdeklarering i 2015

Avfallsdeklarering.no er den elektroniske erstatningen for dagens papirbaserte... 02.12.14