Miljødirektoratet mener det er forsvarlig å sette i gang begrenset utprøving av renseteknologi på Martin Linge-feltet i Nordsjøen. Figur: Total.

Renser borekaks offshore

Miljødirektoratet stiller strenge krav til Totals boring av sju brønner på Martin Linge-feltet i Nordsjøen. Det er første gang vi gir tillatelse til utslipp offshore av kaks renset med TCC-teknologien. Vilkårene er blant annet høy rensegrad og omfattende miljøovervåkning.

Total E&P Norge AS vil bruke oljebasert borevæske ved boring i deler av brønnen. De søker om å benytte Thermomechanical Cuttings Cleaner-teknologien (TCC) for rensing av kaks på plattformen før utslipp.

Teknologien er designet for å gjenvinne borevæsken, slik at borekaks med en liten mengde borevæske som fremdeles er knyttet til kakset, kan slippes ut.

Dette er første gang Miljødirektoratet gir tillatelse til utslipp av kaks på norsk sokkel renset med denne teknologien.

Teknologiutvikling

Fordeler og ulemper

Etter Miljødirektoratets vurdering har operatøren redegjort godt for fordelene og ulempene ved den valgte løsningen, blant annet gjennom klima- og energiregnskap for de ulike alternativene.

Vi ser at det er nødvendig å benytte oljebasert borevæske i noen brønner og seksjoner der vannbasert borevæske ikke gir tilstrekkelig sikker eller effektiv boring.

Miljødirektoratet mener det er forsvarlig å sette i gang begrenset utprøving av denne renseteknologien med de kravene vi har stilt til rensegrad og miljøovervåking.

Utprøvingen vil kunne få fram dokumentasjon og kunnskap for enda bedre vurdering av de miljømessige konsekvensene ved denne måten å håndtere borekaks på.

Vi tillater utslipp av renset kaks, og stiller krav om at det gjennomføres kontinuerlig miljøovervåkning.Dersom konsentrasjonen av olje på kaks overskrider 0,05 prosent, tillates ikke utslipp, og kaksen må tas til land for videre behandling.

Relaterte lenker

Kontakt

senioringeniør Reidunn Stokke
petroleumseksjonen
telefon: 970 43 958

seksjonsleder Hanne-Marie Øren
petroleumseksjonen
telefon: 920 26 650

Tema