Åsefjorden i Møre og Romsdal i mai. Mattilsynet advarer mot å spise blåskjell, berggylt og krabber fra Åsefjorden ut til en grense trukket mellom Åse og Humla. Foto: Henny stokseth.

Støtter opprydding av sjøbunn i Møre og Romsdal

Ålesund kommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal får til sammen 1,1 millioner kroner av Miljødirektoratet for å følge opp arbeidet med forurenset sjøbunn.

Prioriterte områder

  • Regjeringens nasjonale handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn omfatter 17 prioriterte fjordområder. Ålesund er et av disse. 
  • Det er den som har forurenset som har ansvar for oppryddingen og for kostnadene til tiltak og undersøkelser.
  • For å få til en helhetlig opprydding i områder der ansvarsforholdene er uklare, og/eller kostnadene er større enn de ansvarlige selv kan bære, har Stortinget bevilget penger over statsbudsjettet til undersøkelser og opprydding. Miljødirektoratet fordeler de statlige pengene etter behov og i tråd med nasjonale prioriteringer.

– Møre og Romsdal har alvorlig forurensede sjøbunnsområder rundt Ålesund og mange skipsverft med forurensning på land og på sjøbunn. Det er derfor viktig at både Ålesund kommune og Fylkesmannen har de ressursene som er nødvendige for å følge opp arbeidet med å rydde opp, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Prioritert

Ålesund er prioritert i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn.

Områdene rundt byen er preget av utslipp fra tidligere og nåværende industri, og i noen områder er sjøbunnen så forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter at det kan være skadelig for helse og miljø.

Forurensning fra skipsverft

  • Sjøbunnen ved havner og skipsverft er ofte forurenset av miljøgifter. Regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn følges opp gjennom pålegg om undersøkelser og risikovurderinger av forurensning fra slike virksomheter.
  • I samarbeid med Fylkesmannen har Miljødirektoratet prioritert omtrent 100 nåværende og tidligere verftsområder for videre oppfølging og kartlegging av forurensing. 
  • Undersøkelsene viser at det er behov for tiltak både på land og i sjø ved et flertall av verftene. Videre tiltak kan enten være fysiske oppryddingstiltak for å bedre miljøtilstanden eller supplerende undersøkelser. Videre arbeid følges opp av forurensningsmyndighetene.

I Åsefjorden advares det spesielt mot å spise blåskjell, berggylt og krabber på grunn av nivåene av bromerte flammehemmere. I Ellingsøyfjorden blir gravide advart mot å spise torsk på grunn av kvikksølvforurensning.

Les mer: Advarsler mot fisk og sjømat fra forurensede områder

Miljødirektoratet gir Ålesund kommune 317 000 kroner i støtte til en 30 prosent prosjektlederstilling som skal følge opp Ålesunds-området.

Prosjektlederen skal lede arbeidet med å utarbeide en tiltaksplan for å rydde opp i den forurensede sjøbunnen.

Tiltaksplanen er planlagt ferdig i 1. oktober 2014 og må deretter vedtas av politikerne i Ålesund. I 2010 og 2012 ble sjøbunnen kartlagt og det ble gjort en risikovurdering som viste at det er behov for tiltak for å bedre miljøtilstanden.

17 prioriterte verft

Skipsverft i Møre og Romsdal er og har vært viktige kilder til forurensing av sjøbunn.

Derfor får Fylkesmannen i Møre og Romsdal 800 000 kroner i 2014 til en prosjektstilling som skal følge opp skipsverft med forurenset grunn og sjøbunn i hele fylket, og bidra i arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn i Ålesund.

Bygging og vedlikehold av skip har blant annet ført til utslipp av miljøgifter fra maling, bunnstoffer og tjære.

Der undersøkelsene viser behov for tiltak, pålegges verftene å utarbeide en tiltaksplan og å gjennomføre nødvendige tiltak for å rydde opp i forurensningen.

Relaterte lenker

KONTAKT

seksjonssjef Marit Ruge Bjærke
kyst- og sedimentseksjonen 
telefon: 465 41 363

sjefingeniør Kristine Mordal Hessen
kyst- og sedimentseksjonen 
telefon: 412 35 530

Tema