Ny ordning for strakstiltak

Miljødirektoratet foreslår en ordning med forhåndsavtalte tiltak ved ekstraordinære situasjoner i innsig av laks.

Svikt i lakseinnsiget i fire regioner førte i 2013 til at Miljødirektoratet innførte ekstraordinære reguleringstiltak i sesongen for sjø- og elvefisket. Med bakgrunn i erfaringene fra 2013 ønsker direktoratet å etablere beredskap dersom det på ny oppstår situasjoner som gjør det nødvendig å iverksette ekstraordinære reguleringstiltak i sesongen.

For å gi berørte parter i sjø og elv bedre forutsigbarhet ved en ekstraordinær situasjon, er det det behov å få på plass prosedyrer og forhåndsavtalte tiltak. Målsetning med forhåndsavtalte tiltak er at forvaltningen skal kunne respondere raskt ved behov og justere beskatningen slik at gytebestandsmål nås, eller at negativt avvik blir minst mulig.

Miljødirektoratet har sendt brev til Sametinget, fylkesmenn og relevante lag og organisasjoner for å få innspill og synspunkter til direktoratets forslag med frist 12. mai 2014.

Relaterte lenker

Kontakt

Rådgiver Kjell-Magne Johnsen, fiskeseksjonen
telefon: 412 19 875

Tema