April 2014

Kronprinsessen møter miljøambassadørene på Rommen skole 5. mai

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit deltar på miljøambassadør-foredraget Generasjon Grønn p... 30.04.14

Forslag om harmonisert klassifisering for benzovindiflupyr (ISO) og pencycuron (ISO)

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på to nye forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til... 30.04.14

Sårbar laksesmolt

En ny rapport gir oversikt over nyere kunnskap om laksens sårbare smoltstadium.... 25.04.14

Ønsker du å delta i klimaprosjekter i Latvia?

Seminarer for å søke partnere til kommende prosjektsamarbeid finner sted 27. mai i Latvia. Norske virksomheter kan sammen med latviske prosjektansvarlige søke om EØS-midler til... 24.04.14

Ti moskuser felt i Lesja

Statens naturoppsyn (SNO) har avlivet ti moskuser i Lesja kommune etter at Miljødirektor... 23.04.14

Prosjektstøtte til forurenset sjøbunn

Stavanger, Listerfjordene, Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Nordland får støtte fr... 22.04.14

Opnar for felling av to ulvar i Hedmark

Miljødirektoratet gjev løyve til å felle to ulvar i kommunane Ringsaker, Hamar, Løten og... 20.04.14

Togradersmålet krever umiddelbar snuoperasjon

Vinduet for å kunne unngå de farligste klimaendringene er i ferd med å lukkes. Verden er... 12.04.14

EØS-midler til miljøsamarbeid i Tsjekkia

Virksomheter i Tsjekkia og Norge kan nå søke om midler til prosjektsamarbeid innen biodiversitet, økosystemtjenester, miljøovervåking og tilpasninger til klimaendringer. 11.04.14

Støtter opprydding av sjøbunn i Møre og Romsdal

Ålesund kommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal får til sammen 1,1 millioner kroner av... 11.04.14