Rundt 100 entreprenører, representanter for fylker og kommuner, konsulenter og frivillige organisasjoner møttes i Riga 28. og 29. august for å lære mer om mulighetene for samarbeid. Foto: Christoffer Grønstad, Miljødirektoratet

Stor interesse for norsk-latvisk klimasamarbeid

Under EØS-midlene er det etablert et klimaprogram som åpner for et bredt samarbeid mellom Latvia og Norge. Miljødirektoratet og latviske partnere håper at norske virksomheter finner det interessant å delta i prosjektsamarbeid under programmet.

Senere i år vil det latviske miljøverndepartementet (Ministry of Environmental Protection and Regional Development) utlyse midler for prosjekter som vil bidra til å innføre lavutslippsløsninger i den latviske byggsektoren, i tillegg til andre innovative utslippsreduserende tiltak. Målet med programmet er å redusere utslippene av klimagasser med 4300 tonn CO2-ekvivalenter per år.

Det vil også bli mulig å søke om midler til samarbeid om klimaforskning og utvikling av læremateriell og informasjonskampanjer om klima, klimaendringer og klimatilpasning i Latvia.

Ønsker norske partnere

Latviske søkere er oppfordret til å utvikle prosjekter og søke om midler sammen med norske partnere. Noe av åpningskonferansen for prosjektet var derfor satt av til "partnersøk", for å gi deltakere fra Latvia og Norge mulighet til å bli bedre kjent og utvikle felles prosjekter.

Avdelingsdirektør Audun Rosland presenterte Miljødirektoratets arbeid med tiltak og virkemidler på klimaområdet og svarte på spørsmål fra deltakerne under åpningskonferansen. Foto: Christoffer Grønstad, Miljødirektoratet

EØS-midlene

  • Norge bidrar til sosial og økonomisk utjevning i Europa gjennom EØS-midlene.
  • En viktig målsetting er også å styrke samarbeid og kontakt mellom Norge og de 15 landene som mottar midler.
  • Klima- og miljøprogrammene utgjør ca. 220 millioner euro i perioden 2009 til 2014.

Norske fagmyndigheter bidrar

Konferansen ble organisert av Latvias Ministry of Environmental Protection and Regional Development i samarbeid med Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

I tillegg til å være norsk programpartner, samarbeider Miljødirektoratet med latviske myndigheter i et prosjekt som skal bidra til utslippsreduksjoner. Direktoratet er også faglig rådgiver for videreutvikling av det nasjonale utslippsregnskapet. DSB samarbeider med latviske myndigheter om klimatilpasning.

Flere muligheter for å finne partnere

Miljødirektoratet

Fra 1. juli en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Åpningskonferansen var det første av tre arrangementer som skal legge til rette for prosjektsamarbeid mellom latviske og norske aktører under EØS-midlene. Midler for mulig samarbeid vil bli lyst ut i fjerde kvartal.

Følg med på nyheter fra Miljødirektoratet for mer informasjon om utlysningene og mulighetene for å møte potensielle latviske partnere.

Kontakt

Tema