September 2013

Søknadsfrist for karbonpriskompensasjon

Miljøverndepartementet har nå fastsatt søknadsfristen for ordningen med karbonpriskompensasjon til 13. november 2013. Miljødirektoratet vil avholde et seminar for å veilede... 30.09.13

Veileder om nye krav til biodrivstoff og flytende biobrensel

Nye krav om bærekraft til produksjon av biodrivstoff og flytende biobrensel trer i kraft... 30.09.13

Forslag om harmonisert klassifisering for glutaraldehyd

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarar på eit nytt forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslaget gjeld glutaraldehyd, og er no på offentleg... 27.09.13

Frokostseminar om revisjon av vannkraftkonsesjoner 2. oktober

430 norske vannkraftkonsesjoner kan tas opp til revisjon innen 2022. I hvilke vassdrag... 27.09.13

Hva er god økologisk tilstand for fisk?

Et fagråd med deltakere fra flere institusjoner foreslår i en ny rapport hvordan data om fisk kan brukes i arbeidet med å fastsette den økologiske tilstanden til norske... 27.09.13

Alvorlige budskap fra FNs klimapanel

Det er 95-100 prosent sikkert at vi mennesker har forårsaket over halvparten av... 27.09.13

Den norske ordningen med karbonpriskompensasjon godkjent av ESA

Karbonpriskompensasjonsordningen skal forvaltes av Miljødirektoratet. Norske bedrifter vil kunne søke om kompensasjon for økte elektrisitetspriser som følge av EUs kvotesystem s... 26.09.13

Seminar om psykologi og klimaløsninger 10. oktober

Miljødirektoratet bidrar til et seminar om klimapsykologi og løsninger på klimautfordringene hos BI i Nydalen i Oslo torsdag 10. oktober 2013. 26.09.13

Miljøforhold ved Nussir-saken tilstrekkelig utredet for behandling etter plan- og bygningsloven

Miljødirektoratet mener at de miljømessige forholdene ved den planlagte gruvedriften som... 26.09.13

Strenge straffer stadfesta i "Vest Tank"-saka

Ankeutvalet til Høgsterett har avvist ankane frå ein tidlegare styreleiar og ein tidlega... 25.09.13

Issmelting gir "vårslipp" av miljøgifter i Barentshavet

Havstrømmer og vinder transporterer betydelige mengder miljøgifter til Barentshavet. Nye... 20.09.13

Kjemikaliedagene 12. og 13. november

Kjemikaliedagene 2013 blir arrangert 12. og 13. november på Hotell Bristol i Oslo.  18.09.13

Nye kontroller av mottaksanlegg for farlig avfall i hele landet

I slutten av september kontrollerer forurensningsmyndighetene på nytt private og kommuna... 19.09.13

Forslag om forbud mot bly og blyforbindelser i forbrukerprodukter

Det er på offentlig høring i EU et forslag om forbud mot bly og blyforbindelser i forbrukerprodukter. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) er 21. september... 13.09.13

Sju nye stoffer foreslås på kandidatlista i REACH

Stoffer som kan ha alvorlige og ofte irreversible effekter på mennesker og miljøet kan identifiseres som stoffer som gir stor grunn til bekymring (Substances of Very High Concer... 13.09.13

Konferanse om eksponeringsscenarier 17. oktober

Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Norsk Industri og Petroleumstilsynet inviterte virksomheter som bruker kjemikalier til konferanse om eksponeringsscenarier i Oslo torsdag 17.... 13.09.13

Nye verneområde i Østfold

Værne kloster landskapsvernområde og Klosteralléen biotopvernområde er oppretta av Konge... 13.09.13

Miljøstatus-applikasjon vant pris

Direktoratene bak nettstedet Miljøstatus.no har vunnet kategorien "Beste nytte-app" unde... 13.09.13

Vil du samarbeide om hav- og vannprosjekter i Estland?

Det estiske miljødepartementet og Miljødirektoratet inviterer estiske og norske... 13.09.13

Ny forskrift stiller strengare krav til tankanlegg

Miljødirektoratet vil ha slutt på at det kvart år skjer over 100 utslepp av olje eller... 12.09.13

Avtalen som betrar GMO-tryggleiken er ti år

Tryggleiken ved bruk av bioteknologi er blitt særs forbetra på verdsbasis som følgje av... 11.09.13

Jegere må kunne ABC om ATV

Flere ATV-er betyr økt fristelse til å kjøre i terrenget i forbindelse med jakta. Staten... 09.09.13

Flere rypekyllinger i fjellet

Produksjonen av rypekyllinger har gått svakt oppover, viser resultatene fra årets... 09.09.13

Forslag om harmonisert klassifisering for to nye stoff

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarar på to nye forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslaga gjeld Flumioxazin og propylenoksid og er no på... 09.09.13

Korreksjonsfaktor for tildeling av gratiskvotar

EU har offentleggjort korreksjonsfaktorane for tildeling av gratiskvotar i åra 2013–2020. Dei kvotepliktige verksemdene har tidlegare fått eit årleg grunnlag for tildeling av... 06.09.13

Gamle synder på Eydehavn ryddet opp

Det gamle industriområdet Eydehavn i Arendal har vært en av de største og mest forurense... 06.09.13

Søkjer om å få godkjent bruksområde for DEHP i REACH

Stoffet DEHP (bis(2-etylheksyl)ftalat) er underlagt krav om godkjenning (står i vedlegg XIV i REACH-regelverket). Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har motteke ein søknad om ... 06.09.13

Kadaver ugunstig for fjellreven

Kadaver som blir liggende i fjellet tiltrekker seg rødrev som fortrenger fjellreven, vis... 06.09.13

Tillater forsøk med brent kalk mot kråkeboller

Havforskningsinstituttet ønsker å gjøre et forsøk med bruk av brent kalk til å redusere... 06.09.13

Nye forordninger i REACH-forskriften

Norge vedtok 21. august 2013 endringer i REACH-forskriften. Fire nye forordninger er nå tatt inn i forskriften.  05.09.13

Stor interesse for norsk-latvisk klimasamarbeid

Under EØS-midlene er det etablert et klimaprogram som åpner for et bredt samarbeid mello... 04.09.13

Ny forskrift om avfallsgebyr

Miljødirektoratet vil endre reglene, slik at det blir tydeligere hvordan kommuner skal beregne avfallsgebyrene. Kommunene må skille klart mellom håndteringen av husholdningsavfa... 04.09.13

Pressekonferanse om IPCC-rapport 27.9.2013

Fredag 27. september sender Miljødirektoratet pressekoneranse om første del av femte... 02.09.13

Frokostseminar om FNs klimapanel 13.9.

Frokostseminaret om FNs klimapanel (IPCC) sendes på nett-tv fredag 13. september fra... 02.09.13