Lekkasjen fra en injeksjonsbrønn på Veslefrikk-feltet var den mest alvorlige av i alt 13, ifølge undersøkelser. Foto: Flickr/Captmolo.

Statoil fikk ti millioner i bot for Veslefrikk-utslipp

Statoil har fått en bot på 10 millioner kroner etter ulovlige utslipp av olje og kjemikalier på Veslefrikk-feltet. – Dette er den største boten som er blitt ilagt for brudd på forurensningsloven. Vi vurderte utslippet som et alvorlig lovbrudd, og nå er vi fornøyd med Riksadvokatens strenge reaksjon, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Injeksjon av kaks

  • Det følger med steinmasser og borevæske opp igjen til plattformen, når en oljebrønn bores. Denne kaksen inneholder oljerester og kjemikalier
  • Injeksjon av oljeholdig kaks er regnet som en miljømessig god løsning, forutsatt at det gjøres riktig. Det er injisert kaks i en rekke brønner på norsk sokkel
  • Alternativet til injeksjon offshore er transport til land, for rensing og deponering av kakset der.

I august 1997 startet Statoil med injeksjon av oljebasert kaks og olje- og kjemikalieholdig vann på petroleumsfeltet Veslefrikk i Nordsjøen. I desember samme år ble det registrert et fall i pumpetrykket, og dette indikerte trolig at brønnen hadde en lekkasje til havbunnen.

Statoil fortsatte imidlertid med pumpingen ned i brønnen. Først i 2009 ble det oppdaget at store mengder miljøfarlige kjemikalier hadde lekket ut på havbunnen.

– Dette er den største boten som er ilagt for brudd på forurensningsloven. Vi ser at riksadvokaten på denne måten markerer alvoret i Statoils lovovertredelse. Vår erfaring er at slike straffereaksjoner har god effekt, fordi de får selskapene til å skjerpe seg. Norske oljeselskaper og andre bedrifter vil helst unngå slike saker fordi de kan svekke omdømmet, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Klagde på henleggelsen

Miljødirektoratet anmeldte saken blant annet fordi utslippene var store og hadde pågått lenge. Statoil burde ha oppdaget lekkasjene og stanset dem mye tidligere. Saken har blant annet vist at selskapet ikke gjennomførte tilstrekkelig overvåking av området rundt plattformen.

Utslippene på Veslefrikk-feltet ble anmeldt av Miljødirektoratet og Bellona i 2010, men statsadvokaten i Rogaland henla saken i 2013. Både Miljødirektoratet og Bellona påklagde henleggelsen til riksadvokaten, som nå har kommet frem til at Statoil må betale ti millioner kroner i bot for lekkasjene.

– Det hadde vært uheldig hvis en slik hendelse kunne pågå så lenge uten at noen ble holdt strafferettslig ansvarlig, sier Ellen Hambro.

Flere lekkasjer

Miljødirektoratet

Fra 1. juli 2013 en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Etter hendelsen med Veslefrikk tok Miljødirektoratet kontakt med alle operatørene, og ba dem om å undersøke alle injeksjonsbrønner. Denne gjennomgangen viste at det hadde vært lekkasjer fra 13 av i alt 110 injeksjonsbrønner på norsk sokkel.

Lekkasjen på Veslefrikk var den mest alvorlige av dem, ifølge undersøkelsene.

Kontakt:

  • seniorrådgiver Anette Fischer, juridisk seksjon
    telefon: 22 57 36 26
  • seksjonssjef Hanne-Marie Øren, seksjon for petroleumsvirksomhet
    telefon: 22 57 37 82

Tema