Skjerper kriteriene for luftkvalitet

Nye studier viser negative helseeffekter ved lavere nivåer av partikler i luft enn tidligere antatt. Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet strammer derfor inn verdien for partikler i sine reviderte luftkvalitetskriterier.

I tillegg til nivåene for partikler er det fastsatt luftkvalitetskriterier for andre komponenter, som NO2, CO, ozon og PAHer. For første gang vurderes det også hvilke effekter en rekke metaller i uteluft kan ha på befolkningens helse.

Luftkvalitetskriteriene angir nivåer for ulike forurensende komponenter lufta kan inneholde uten at den er helseskadelig for befolkningen, disse nivåene verner også om sårbare grupper som barn, eldre og syke. Kriteriene er anbefalte nivåer som er basert på helsefaglige vurderinger uten å ta hensyn til kostnader knyttet til å oppnå disse verdiene.

Flere norske byer har nivåer av blant annet partikler og NO2 som ligger langt over de anbefalte luftkvalitetskriteriene.

Relaterte lenker

Tema