Målestasjonen i Elgesetergate i Trondheim kommune har vist for høye nivåer av svevestøv i lufta over flere år. Foto: Trondheim kommune Miljøetaten

Etterlyser bedre lufttiltak i Trondheim

Trondheim kommune bryter forurensningsforskriftens krav til lokal luftkvalitet. De ansvarlige veieierne i Trondheim har lagt fram en plan med tiltak mot svevestøv. Miljødirektoratet kan ikke se at planen sannsynliggjør at svevestøvnivåene vil reduseres tilstrekkelig.

Svevestøv

 • Hovedkilden er asfaltstøv som virvles opp fra veibanen.
 • Piggdekk sliter mer på veidekket og gjør at det dannes langt mer asfaltstøv enn fra andre dekk.
 • Utslipp fra industri, eksos og vedfyring bidrar også vesentlig.
 • Effektive tiltak for å redusere svevestøv er piggfrie dekk, vasking og feiing av veiene, miljøfartsgrense og trafikkreduserende tiltak.

Nivåene av helseskadelig svevestøv i Trondheim sentrum er for høye i vinterhalvåret. Siden 2009 har Trondheim kommune overskredet grensene for svevestøv langt flere dager enn de 35 dagene per år, som forurensningsforskriften tillater og som er et felles europeisk minstekrav til lokal luftkvalitet.

Pålagt å samarbeide om tiltak

Svevestøv kan føre til at mennesker får alvorlige luftveislidelser. Eldre, gravide, små barn og mennesker som allerede er syke, er spesielt utsatt.

Miljødirektoratet ser alvorlig på situasjonen i Trondheim og har tidligere pålagt de tre veieierne å samarbeide om å innføre tiltak for å holde nivåene av svevestøv innenfor lovlige grenser. Veieierne har nå oversendt en plan til Miljødirektoratet med elleve tiltak mot svevestøv.

Sikrer ikke reduksjon i svevestøv

Miljødirektoratet mener imidlertid planen som er lagt fram i hovedsak bare er en forsterkning av eksisterende tiltak og ikke sikrer tilstrekkelig reduksjon av svevestøv. Det kommer heller ikke fram av planen hvilke anleggseiere som har ansvar for å iverksette de ulike tiltakene, eller når tiltakene skal iverksettes.

– Vi ønsker mer informasjon om tiltakene fra veieierne. De må sannsynliggjøre at de foreslåtte tiltakene vil redusere nivåene av svevestøv innenfor grensene i forurensningsforskriften. Hvis ikke, bør de vurdere ytterligere tiltak, blant annet en gjeninnføring av piggdekkgebyret, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Flere veieiere

Miljødirektoratet

 • Fra 1. juli 2013 en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Det er eierne av veiene som har ansvar for å finne tiltak for å redusere problemet med svevestøv. I Trondheim er kommunen, Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag og Statens vegvesen Vegdirektoratet veieiere.

Trondheim kommune er i tillegg forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet og har et særlig ansvar for å sørge for at nødvendige tiltak settes i verk.

Miljødirektoratet har ansvar for å sørge for at de europeiske kravene til lokal luftkvalitet overholdes. Dersom ikke Trondheim kommune setter i verk effektive tiltak, har staten mulighet – gjennom Samferdselsdepartementet – til å pålegge kommuner å innføre piggdekkgebyr.

Relaterte lenker

Kontakt

 • seksjonsleder
  Siri Sorteberg,
  seksjon for transport og energi
  Telefon: 22573617
 • seniorrådgiver
  Borghild Rime Bay,
  seksjon for transport og energi
  Telefon: 22573415

Tema