Kritikk: Det gikk for lang tid fra Statoil oppdaget en lekkasje ved Njord A-plattformen til Miljødirektoratet fikk beskjed. Foto: Øyvind Nesvåg - Statoil ASA

Kritiserer Statoil etter lekkasjer på Njord-feltet

Statoil har hatt et utslipp av mer enn 3000 tonn kjemikalier til havbunnen på Njord-feltet i Nordsjøen. Miljødirektoratet ser alvorlig på hendelsen, og på at det gikk mer enn to år fra utslippet ble oppdaget til direktoratet ble informert.

Miljødirektoratet ba om informasjon

Forhistorien til at Statoil gjennomførte havbunnsundersøkelser i 2010, var at Miljødirektoratet hadde fått informasjon om problemer med injeksjonsbrønner på havbunnen.

Enkelte av brønnene hadde hatt lekkasjer over flere år, uten at operatørene hadde oppdaget det.

I juni 2010 ba vi derfor Statoil om tilleggsinformasjon om injeksjonsbrønner på Njord-feltet og flere andre Statoil-felt.

Dette var bakgrunnen for kartleggingen som Statoil begynte med noen måneder senere.

I november 2010 kartla  Statoil sjøbunnen  under Njord A-plattformen i Nordsjøen. Kartleggingen avdekket flere kraterliknende forhøyninger på havbunnen, der den største hadde en radius på 40 meter og var opptil 2,5 meter høy.

Statoil bestemte seg for å undersøke noen av disse forhøyningene nærmere.

Lekkasjer

Resultatene fra analysene forelå i første halvdel av 2011. De viste blant annet at forhøyningene  inneholdt betydelige mengder hydrokarboner.  Statoil opplyser nå at strukturene mest sannsynlig skyldes lekkasjer fra en injeksjonsbrønn på feltet.

Statoil har selv anslått at det ble injisert oljeholdig spylevann med kjemikalierester, totalt ca. 3400 tonn med kjemikalier. Mesteparten av det som ble injisert i perioden fra 1999 til 2006, lakk ut igjen til havbunnen.

Forhøyningene som ble kartlagt består av havbunnsmateriale samt rester av olje og kjemikalier.

Må levere redegjørelse

– Statoil visste tidlig i 2011 at de hadde hatt store utslipp av forurenset materiale til havbunnen, men selskapet informerte ikke Miljødirektoratet om dette før i juni i år. Vi ser alvorlig på selve utslippet, og kritiserer at det gikk mer enn to år fra resultatene fra havbunnsundersøkelsene forelå til vi fikk beskjed om dette. Bedriften har plikt til å rapportere utslipp umiddelbart, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet

Fra 1. juli 2013 en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Miljødirektoratet pålegger Statoil å levere en skriftlig redegjørelse for både funnene på havbunnen og selskapets oppfølging. Redegjørelsen skal oversendes oss innen 20. august.

Deretter vil vi vurdere hvordan saken skal forfølges videre.

Relaterte lenker

Kontakt:

  • seksjonssjef Hanne Marie Øren, seksjon for petroleumsvirksomhet
    telefon: 22 57 37 82
    e-post: hanne.marie.oren@miljodir.no
  • avdelingsdirektør Signe Nåmdal, industriavdelingen
    telefon: 22 57 35 36
    e-post: signe.namdal@miljodir.no

Tema