ISO Miljø AS har gjort seg skyldig i meget alvorlige brudd på tillatelsen til mottak og behandling av farlig avfall, mener Miljødirektoratet.

Vedtar stans ved ISO Miljø i Vestfold

Miljødirektoratet vedtar at farlig avfall-bedriften ISO Miljø AS i Vestfold må stanse mottak og behandling av farlig avfall umiddelbart. Vi varsler samtidig at vi tar sikte på å tilbakekalle bedriftens tillatelse etter forurensningsloven.

Virksomheten ved ISO Miljø

  • ISO Miljø holder til på Borgeskogen i Stokke i Vestfold. Bedriften hadde tidligere tillatelse til å behandle en rekke typer farlig avfall, men i februar 2013 ble tillatelsen skjerpet.
  • I november 2013 sendte Miljødirektoratet varsel om stans av bedriftens mottak og behandling, og nå er stansen vedtatt. Mottaket av farlig avfall må stanses umiddelbart, og behandlingen må stanses i løpet av torsdag 19. desember. Lagret farlig avfall må leveres videre til annet godkjent mottak innen 3 uker.
  • Vedtaket om stans ved ISO Miljø kan påklages innen fire uker til Miljøverndepartementet.
  • Kommentarer til varselet om å trekke tillatelsen må sendes Miljødirektoratet innen fem uker.

Miljødirektoratet varslet i midten av november ISO Miljø AS om at vi ville kreve stans i bedriftens mottak og behandling av vaskevann fra innvendig rengjøring av transporttanker og tankbiler. Bakgrunnen var at vi hadde avdekket ulovlig lagring og behandling av farlig avfall. Bedriften fikk to ukers frist til å svare på varselet.

– ISO Miljø har svart, men ikke på en måte som gir direktoratet grunn til å endre konklusjon. Vi har derfor vedtatt stans i mottaket ved ISO Miljø i løpet av dagen, og behandlingen av farlig avfall må stanse i løpet av morgendagen. Det ser ikke ut til at bedriften har den nødvendige forståelsen av hva som skal til for å drive et anlegg for behandling av farlig avfall på en forsvarlig måte, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Tilbakekaller tillatelsen

Miljødirektoratet varsler samtidig at vi tar sikte på å tilbakekalle bedriftens tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

– Dette er et enda strengere virkemiddel enn å bare kreve stans. Begrunnelsen er at vi ikke har tillit til at bedriften er i stand til å drive et behandlingsanlegg på en forsvarlig måte. Ved ISO Miljø gjenstår det svært mye arbeid for å få driften innenfor lovlige former, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Mangelfull tiltaksplan

Miljødirektoratets strenge reaksjon kommer etter at vi ved inspeksjoner har funnet alvorlige og gjentatte avvik knyttet til lagring og behandling av farlig avfall. Vi har blant annet avdekket at bedriftens renseanlegg ikke fungerer som det skal. Det har forekommet ulovlige utslipp av bly til kommunalt nett, med fare for utslipp til Tønsbergfjorden. Bedriften har også lagret farlig avfall på ulovlige måter, og de har tatt imot andre typer avfall enn det de har tillatelse til.

Bedriften har lagt fram en tiltaksplan etter at de fikk Miljødirektoratets varsel om stans i november, men direktoratet påpeker at planen ikke er god nok. Fristene i tiltaksplanen fremstår som urealistiske, og bedriften har ikke presentert noen plan for å nå de kompetansekravene som stilles til ansatte som skal håndtere farlig avfall.

Store konsekvenser

– Vi ser at et vedtak om stans vil kunne få store konsekvenser for driftsgrunnlaget til ISO Miljø, herunder konsekvenser for arbeidsplasser og den totale behandlingskapasiteten for vaskevann i området. I lys av omfanget og konsekvensene av de bruddene som foreligger, mener vi det likevel er riktig å vedta stans, sier Ellen Hambro.

Relaterte lenker

Kontakt:

  • seksjonsleder Ingvild Marthinsen, seksjon for kjemisk og metallurgisk industri
    telefon: 95 17 19 88
  • avdelingsdirektør Signe Nåmdal, industriavdelingen
    telefon: 415 45 228

Tema