Hjelper Myanmar på rett miljøkurs

Samarbeidet mellom Myanmar og Norge blomstrer – i den asiatiske jungelen. Miljødirektoratet holdt nylig kurs i forvaltning av verneområder midt i den spektakulære naturen, og det ble en suksess.

Myanmar og Norge har i år innledet et tosidig miljøsamarbeid. Kurset var det første av flere kurs i forvaltning av verneområder som skal holdes i Myanmar i løpet av den fire år lange prosjektperioden.

Nøkkelpersoner fra 20 verneområder deltok på det én uke lange introduksjonskurset i Popa Mountain Park. Det er et verneområde som ligger relativt høyt over havet. Akkompagnert av lyden fra det mangfoldige dyrelivet, ble kursdeltakerne utstyrt med hver sin PC, GPS og kikkert, samt felthåndbøker. I tillegg til kursing i bruk av utstyret, ble det holdt innlegg om forvaltning av verneområder i både Myanmar og Norge.

Svært nyttig for ni av ti

– Noe av hensikten med kurset var å finne ut mer om kunnskapsnivået, og tilbakemeldingene vi fikk gjennom evalueringen tyder på at deltakerne har hatt stor nytte av kurset. I snitt svarte mer enn ni av ti deltakere «svært nyttig» på spørsmål om hvor nyttig de fant opplæringen i henholdsvis bruk av PC, GPS og metodikk, sier Vibeke Husby i Miljødirektoratet, som har vært sentral i utformingen av kurset.

Myanmar har enorme naturressurser, blant annet i form av mineralforekomster og olje, og et tilsvarende biologisk mangfold. De svært varierte økosystemene spenner fra korallrev, via store elvesystemer og en rekke skogtyper, til fjellmassiver opp til nesten 6000 meter. I disse områdene lever ca. 14 500 arter som så langt er registrert.

Den siste intakte naturen

Flere av områdene representerer det siste av sitt slag når det gjelder intakt natur, fordi landområdene rundt er tatt i bruk til ulike formål. Med basis i forvaltningen av verneområdene sine, ønsker Myanmar å styrke naturforvaltningen for å utvikle en bærekraftig bruk av biologisk mangfold og naturressurser generelt. Her kommer den norske kompetansen inn. 

– Vi ønsker å bidra til å forbedre Myanmars system for naturforvaltning. Det gjelder spesielt for våtmarker og verneområder, slik at uerstattelige naturverdier ikke skal gå tapt for alltid, sier Jan-Petter Huberth Hansen i Miljødirektoratet. Han leder biodiversitets- og naturforvaltningssamarbeidet med Myanmar.

Fakta om Myanmar

Dobbelt så stort areal som Norge, med en befolkning på ca. 60 millioner.

Strekker seg fra korallrev og mangroveskog til enorme fjellmassiver i Øst-Himalaya – nesten 6.000 meter over havet.

Store skoger dekker fortsatt nesten halvparten av landet, og det biologiske mangfoldet er enormt.  Anslagsvis 12 000 plantearter, flere enn 1000 fuglearter, nær 800 fiskearter, 370 reptiler og 260 pattedyrarter er så langt registrert.

Kun knapt 6 prosent av landarealet vernet (i Norge omlag 17 prosent).

Partene har møttes både på norsk og myanmarsk jord tidligere, men dette var første gang så mange nøkkelpersoner fra Myanmars verneområder var samlet. De tar med seg kompetansen til sine respektive verneområder og videreformidler kunnskapen til de øvrige ansatte.

Viktig for departementet

Kurset ble holdt i samarbeid mellom Miljødirektoratet og MOECAF, som tilsvarer det norske Miljøverndepartementet. MOECAF anså dette som så viktig at de prioriterte å være representert under hele kurset.

– Nå fortsetter arbeidet med å planlegge nye kurs i Myanmar, på bakgrunn av ønsker fra deltakerne om hva de trenger for å forvalte verneområdene godt. Det vil skje i tett samarbeid med MOECAF, sier Vibeke Husby.

Kontakt

Jan-P. Huberth Hansen
seniorrådgiver
telefon: 913 72 303

Tema