Global status for naturmangfoldet om fem år

I 2018 skal det internasjonale Naturpanelet (IPBES), med bidrag fra flere hundre forskere, levere sin hovedrapport om tilstanden til verdens økosystemer. Allerede neste år kommer den første av flere delutredninger fra panelet.

400 delegater fra mer enn 100 land deltok da Naturpanelet i forrige uke var samlet til plenumsmøte i Tyrkia. Møtet ble avsluttet lørdag, da panelets arbeidsprogram for de kommende årene ble vedtatt. Arbeidsprogrammet pålegger Naturpanelet en stor jobb i årene fram til 2018, med omfattende leveranser årlig.

En utredning om pollinering og matsikkerhet er noe av det første kunnskapspanelet skal levere. Det har vært anslått at den økonomiske verdien som insekter, hovedsakelig bier, representerer er i størrelsesorden 217 milliarder USD årlig. Dette utgjør om lag 9,5 % av verdien av verdens jordbruksproduksjon.

Fakta om Naturpanelet

  • Naturpanelet ble formelt opprettet i april 2012
  • Naturpanelet skal sammenfatte kunnskap om biologisk mangfold og økosystemtjenester, og spre kunnskapen som et verktøy for poliske beslutningstakere
  • Panelets arbeid starter for fullt i 2014
  • Det formelle navnet er Intergovernmental Platform on Biodiversity & Ecosystem Services (IPBES)
  • Miljødirektoratet er nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet i Norge

 

Naturpanelet skal i tillegg se på hvordan landområder utarmes, men også hvordan de kan restaureres. Beregninger viser at den globale matproduksjonen kan bli redusert med 12 prosent, dersom forringelsen av landområder fortsetter som i dag.

I det videre arbeidet skal Naturpanelet levere rapporter om henholdsvis hvordan man kan verdsette natur, betydningen av fremmede arter, og hva bærekraftig bruk av natur innebærer.

– Delrapportene fra Naturpanelet vil gi bedre innsikt i komplekse problemstillinger som kan ha store konsekvenser for oss mennesker. Sammenhengene knyttet til presset på naturmangfoldet er ikke alltid lette å forstå, men de er svært viktige, sier Nina Vik i Miljødirektoratet, som koordinerer arbeidet med Naturpanelet i Norge.

Starter jakten på eksperter

Naturpanelet er en parallell til FNs klimapanel. Naturpanelet skal samle inn kunnskap om naturmangfoldet vårt, systematisere kunnskapen og gjøre den tilgjengelig som rapporter. I tillegg til å oppsummere status for det globale naturmangfoldet, skal panelet også gi råd om hvordan vi kan håndtere truslene mot dette mangfoldet og de økosystemtjenestene som naturen leverer. Deretter er det opp til hvert enkelt land å ta nasjonale beslutninger som kan opprettholde fungerende økosystemer.

Panelet vil knytte til seg verdens fremste eksperter innen flere felt i arbeidet sitt. Arbeidet med å utpeke ekspertene starter rett etter årsskiftet. De 115 landene som per i dag har sluttet seg til Naturpanelet, vil nominere sine eksperter, mens Naturpanelets ekspertpanel vil velge ut de som skal delta. Også Norge vil nominere, og det nasjonale arbeidet vil koordineres av Miljødirektoratet. Direktoratet vil samarbeide med Forskningsrådet om dette.

– Norge har mange forskere med mye kunnskap om de problemstillingene som Naturpanelet skal jobbe med. Derfor regner vi med at man gjennom den nasjonale nominasjonsprosessen finner kandidater som vil nå opp i Naturpanelets endelige utvelgelse av forfatterteam, sier Ellen Hambro direktør i Miljødirektoratet.

Støtteenhet i Trondheim

Norge har stilt 50 millioner kroner til disposisjon for Naturpanelets arbeid. I tillegg har Norge tilbudt seg å drive en støtteenhet som skal bistå Naturpanelets sekretariat i Bonn i Tyskland. Dette tilbudet ble akseptert under plenumsmøtet i Tyrkia.

En slik støtteenhet skal arbeide med såkalt kapasitetsbygging. Dette innebærer å bygge opp kunnskap og kompetanse om naturmangfold i utviklingsland som er svake på dette området i dag. Det handler også om å gjøre kunnskap og metoder som finnes tilgjengelige for landene slik at de får bidratt i Naturpanelets arbeid.

– Opprettelsen av en slik støtteenhet viser at de norske bidragene til Naturpanelets arbeid er viktige og blir anerkjent. Detaljene rundt støtteenhetens arbeid og oppbygning er ikke klare, sier Ellen Hambro.

Den tekniske støtteenheten kan få inntil tre årsverk knyttet til seg og vil holde hus i Miljødirektoratets lokaler på Brattørkaia i Trondheim.

Relaterte lenker

Kontakt

Nina Vik, 
nasjonalt kontaktknutepunkt for naturpanelet

Tlf: 916 76 389

Tema