Desember 2013

Mange tiltak iverksatt for å etterleve rovviltforliket

En rekke tiltak er satt i verk for å følge opp Stortingets rovviltforlik, og flere er på... 16.12.13

Spørsmål og svar om betongavfall

Miljødirektoratet har laget et faktaark som oppsummerer regelverket og spørsmål som ofte stilles om gjenbruk av lett forurenset betongavfall. Samtidig jobber vi med å lage en... 16.12.13

Ny miljøgift kan bli forboden

Etter forslag frå Noreg kan ei miljøgift med hormonforstyrrande eigenskapar no bli... 16.12.13

Endring i POPs-forordningen gjennomført i norsk regelverk

EUs regelverk om persistente organiske miljøgifter (POPer) er i norsk regelverk gjennomført i produktforskriften. EU har gjort endringer i POPs-regelverket gjennom to... 13.12.13

Fire nye skogreservater opprettet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne fire skogområder som naturreservater. Vedtak... 13.12.13

Mer farlig avfall behandles forsvarlig

Over 95 prosent av alt farlig avfall håndteres nå av anlegg med nødvendige tillatelser t... 12.12.13

Strengje krav til utslepp frå TWMA på Mongstad

TWMA Noreg AS på Mongstad søkjer om å utvide mengda farleg avfall til behandling. Miljødirektoratet stiller strengje krav for å sikre at bedrifta sine utslepp ikkje gjer miljøet... 12.12.13

Miljøbevis til Miljødirektoratets kontorlokaler

Om ett år flytter Oslo-delen av Miljødirektoratet inn i det som skal bli Norges mest... 12.12.13

Strengere regler for kjemikalier i leker

Den nye forskriften for sikkerhet ved leketøy stiller strenge krav til innholdet av... 12.12.13

Bruk av FN-godkjente kvoter

EUs forordning om retten til bruk av FN-godkjente kvoter i EUs kvotehandelssystem (Commission Regulation (EU) No 1123/2013) trådte i kraft 11. november 2013. 11.12.13