Naturen gir oss mange goder som for eksempel opplevelse, kunnskap, mat, klimaregulering og vannrensing. Foto: Lars Løfaldli.

Økosystemtjenester viktig bidrag til bedre beslutninger

En ny utredning fra et norsk ekspertutvalg er et skritt i retning av en bedre forvaltning av naturen vår. Utvalget har sett på verdier av økosystemtjenester i norsk natur.

Økosystemtjenester

Verdens små og store økosystemer leverer tjenester som vi mennesker er helt avhengig av, men som vi ikke alltid erkjenner eller reflekterer over.

Økosystemene er grunnlaget for produksjon av mat, medisiner og en rekke materialer.

De renser luft og vann, binder karbon, beskytter mot flom, ras, storm og erosjon, og de gir oss mulighet for både åndelige og fysiske opplevelser.

Begrepet økosystemtjenester ble satt på den politiske dagsordenen gjennom FNs globale økosystemstudie i 2005, Millennium Ecosystem Assessment. Begrepet ble tatt i bruk for å synliggjøre at naturen – i tillegg til å ha en egenverdi – bidrar med helt konkrete varer og tjenester som mennesker har direkte og indirekte nytte av.

Slike tjenester kan for eksempel være rent vann, mat, medisiner eller beskyttelse mot flom. FN-studien konkluderte med at 15 av 24 viktige økosystemtjenester var svekket.

Har vurdert tilstanden til norske økosystem

Det norske ekspertutvalget har vurdert tilstanden til norske økosystem og økosystemtjenester. Utvalget gir også en rekke anbefalinger som kan gi viktige bidrag til bedre forvaltning av norsk natur.

– Større bevissthet og kunnskap om hva naturen bidrar med av fundamentale og uerstattelige goder, kan gi bedre miljøforvaltning og større forståelse. Samtidig er det viktig at kunnskapen om de verdiene som norsk natur representerer innarbeides i beslutningsprosesser. Da kan vi forvalte naturen slik at den fortsetter å gi oss viktige tjenester som vi er avhengig av, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

TEEB–prosjektet

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) som kom i 2010 redegjør for den økonomiske betydningen av biologisk mangfold og økosystemtjenester, og kostnadene vi pådrar oss ved å forringe økosystemene og deres evne til å levere disse tjenestene.

Studien stiller spørsmål ved grunnlaget for beslutningene vi tar, og om vi vet nok om verdier fra økosystemtjenestene.

TEEB viser hvordan verdier bedre kan integreres/bringes inn i beslutningsprosesser, og beskriver også en rekke virkemidler som kan tas i bruk for å sikre naturmangfold og økosystemtjenester.

Internasjonalt arbeid

I 2010 kom FN-studien «The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)». Studien gjør rede for den økonomiske betydningen av biologisk mangfold og økosystemtjenester, og kostnadene vi pådrar oss ved å forringe økosystemene og evnen deres til å levere tjenester.

TEEB-prosjektet er den direkte foranledningen til at det norske ekspertutvalget for verdier av økosystemtjenester ble oppnevnt i oktober 2011.

Oppsummert har utvalgets mandat vært å vurdere:

  • i hvilken grad begrepene og konklusjonene fra TEEB-prosjektet er relevante for Norge
  • tilstanden og utviklingen for norske økosystemer og økosystemtjenester
  • metoder for å synliggjøre betydningen av økosystemene og økosystemtjenestene
  • om rammebetingelsene private og offentlige beslutningstakere handler under i tilstrekkelig grad reflekterer betydningen av, og knappheten på økosystemer og økosystemtjenester.

Flere land setter nå slike problemstillinger på dagsordenen, blant annet som oppfølging av vedtatte mål under konvensjonen om biologisk mangfold.

Kunnskapshull

Utredningen fra ekspertutvalget er på 400 sider, og utvalget bretter ut et stort lerret. Utredningen er et skritt på veien til å forstå omfanget av de verdiene som norsk natur representerer, og nok en brikke i å forstå kompleksiteten i naturen og vårt samspill med den.

– Utredningen drøfter viktige problemstillinger som Miljødirektoratet vil studere nøye. Vi ser fram til å gå dypere inn i rekken av anbefalinger som blir gitt for å styrke norsk naturforvaltning, sier miljødirektør Ellen Hambro

Utredningen avdekker samtidig store kunnskapshull om norsk natur og godene som naturen gir. Selv om vi har mye kunnskap, er en av hovedanbefalingene i utredningen å tette kunnskapshullene.

– Dette er et viktig budskap. Det er en nødvendig forutsetning for bærekraftig bruk og forvaltning av naturen at vi har tilstrekkelig kunnskap om tilstanden i økosystemene, evnen de har til å levere økosystemtjenester, og om hvordan menneskelig aktivitet påvirker denne, sier Ellen Hambro.

Relaterte lenker

Kontakt

Reidar Dahl
seksjonsleder
telefon: 952 12 331

Hilde Kyrkjebø
seniorrådgiver
telefon: 465 42 290