Høring om nye unntak fra regulering av farlige stoffer i EE-produkter

EU vurderer forslag om nye unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter. Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomheter og bransjer til å komme med innspill på unntakene som skal vurderes.

Om RoHS-direktivet

RoHS-direktivet er gjennomført i Norge i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (kapittel 2 A i produktforskriften). Det er anledning til å søke om unntak fra direktivet. I dag er det 40 unntak fra direktivet, flere av dem er tidsbegrensede. Unntakene er gjengitt i vedlegg 1 til kapittel 2 A. Eventuelle nye unntak, må inkluderes i EØS-avtalen før de gjennomføres i den norske forskriften.

RoHS-direktivet i EU regulerer farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Regelverket åpner for å søke om unntak, og EU har mottatt 5 nye søknader. Det tyske Øko-instituttet jobber på oppdrag fra EU-kommisjonen med å vurdere søknadene. Instituttets forslag om unntak basert på søknadene, er nå sendt ut på en første høringsrunde for å få inn kommentarer.

Er det behov for unntak?

Det er behov for informasjon som bedre belyser om det er behov for unntakene, og Miljødirektoratet ber derfor alle som sitter med relevant informasjon om å sende inn sine synspunkter. Vi ønsker spesielt innspill som kan belyse følgende spørsmål:

Finnes det alternativer kjemikalier, materialer eller teknikker som gjør at disse unntakene ikke er nødvendige?Bør noen av de mer generelle unntakene omformuleres slik at de blir mer rettet mot det man trenger unntak for?Vil et eventuelt unntak gjelde et stort eller lite bruksområde? Hvor store mengder av de aktuelle miljøgiftene vil eventuelt fortsatt bli brukt?

Berøres norsk industri?

Miljødirektoratet ønsker også informasjon om hvorvidt disse unntakene berører norsk industri, og i tilfelle, i hvilken grad. Det er laget et spørreskjema for hver søknad med spørsmål som Øko-instituttet ønsker svar på.

Miljødirektoratet vil gi kommentarer til forslaget dersom det kommer fram kunnskap som vi mener er av betydning for unntakene. Vi ber derfor om innspill innen 1. november 2013. Kommentarer kan også sendes direkte til Øko-instituttet (e-post: rohs.exemptions@oeko.de) innen 11.november 2013, men vi ber om at en kopi av svarene sendes til Miljødirektoratet.

Kontakt: