August 2013

Rettleiar for ROS-analysar ved avløpsanlegg

Norsk Vann har nyleg utgitt ein rettleiar for risiko- og sårbarhetsanalysar (ROS) ved avløpsanlegg. Rettleiaren er retta mot Fylkesmannen, kommunar og rådgivarane deira i arbeid... 22.08.13

Forslag om harmonisert klassifisering for klorbenzen

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarar på eit nytt forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslaget gjeld klorbenzen og er no på offentleg høyring... 21.08.13

Seminar om ny leketøyforskrift 15. oktober

Denne høsten innføres det en ny leketøyforskrift som blant skjerper reglene for innhold av farlige stoffer i leketøy. 20.08.13

18 bjørner kan felles i lisensjakta

Onsdag 21. august starter lisensfellingsperioden for bjørn. Miljødirektoratet åpner for... 20.08.13

Frokostseminar om petroleumsproduksjon og globale klimamål 26. august

Rystad Energy har på oppdrag for Miljøverndepartementet vurdert den globale og nasjonale olje- og gassproduksjon som er mulig under et lavutslippsscenario. Miljødirektoratet... 19.08.13

Bli med på Miljøforum 24. og 25. september

Miljøforum er et seminar for miljø-/HMS-ansvarlige hos bedrifter med utslippstillatelse. Seminaret er samarbeid mellom Miljødirektoratet og Norsk Industri. Det holdes i... 16.08.13

Fra vondt til verre for sukkertaren på Sørvestlandet

Sukkertaren langs kysten av Skagerrak og Nordsjøen ble rammet av massiv skogdød på slutten av 1990-tallet. Forskerne ser nå en bedring noen steder i Skagerrak, men mellom... 13.08.13

Miljødirektoratet har ansatt kommunikasjonsdirektør og organisasjonsdirektør

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ble 1. juli 2013 slått sammen til en stor, helhetlig fagetat – Miljødirektoratet. Bård... 09.08.13

Nasjonal avfallsstrategi lagt fram

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell la i dag fram regjeringa si strategi om avfall. Her kjem det fram kva regjeringa vil gjere for å redusere ulike typar avfall og sikre ei go... 05.08.13

Åpner fisket etter edelkreps

Tirsdag 6. august åpner fisket etter edelkreps i Norge. Edelkrepsen lever i hovedsak i d... 05.08.13