Industriutslippsdirektiv-seminar for avfalls- og gjenvinningsbransjen

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg som omfattes av EUs industriutslippsdirektiv (IED) 8. mai 2019.

IED-seminar

Holdes 8. mai kl. 09.30 - 16.30 i Næringslivets hus.

Arrangeres av Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA).

Påmeldingsfrist er 20. april 2019.

Nye europeiske utslippskrav ved avfallsbehandling

EUs industriutslippsdirektiv (IED) er et rammeverk for å fastsette felles europeiske krav til utslippsgrenser, miljøovervåkning, etc. for ulike bransjer. Dette gjøres gjennom utarbeidelse av såkalte BREF-dokumenter (Best available technique Refrerence Documents). Disse dokumentene inneholder BAT-konklusjoner, som er juridisk bindende for medlemslandene og som gir sterke føringer på kravene som gis i nasjonale utslippstillatelser etter forurensningsloven.

Nye BAT-konklusjoner om avfallsbehandling ble vedtatt i august 2018. De gjøres gjeldende i Norge innen august 2022. Både avfalls- og gjenvinningsanlegg som reguleres av Miljødirektoratet og av fylkesmannen kan omfattes av de nye kravene. Det er gjerne behandlingskapasitet i tonn, som avgjør om virksomheten er omfattet av BAT-konklusjonene. For å finne ut om din virksomhet er omfattet av industriutslippsdirektivet kan du gå inn i forurensingsforskriften kap. 36 vedlegg 1 

Seminar 8. mai

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer et seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet (IED). Seminaret er gratis og finner sted hos Norsk Industri på Majorstuen 08. mai 2019. Programmet er under utarbeidelse. Frist for påmelding er 20. april.

Hensikten med seminaret er å informere om nye europeiske krav som vil tas inn i bedriftenes tillatelser, belyse miljørelevante problemstillinger, og være en arena for dialog mellom miljømyndighetene og bedrifter med tillatelse. 

Det er begrenset med plasser på seminaret. Vi oppfordrer bedriftene vil å sende de personene som vil bli direkte involvert i prosesser med revisjon av utslippstillatelser. Dersom antallet påmeldte overstiger antallet plasser vil det gjøres en prioritering på bakgrunn av bedriftenes størrelse og antallet anlegg som omfattes av EU-direktivet.

Det gjøres oppmerksom på at seminaret ikke omhandler BAT-konklusjoner og utslippskrav for avfallsforbrenningsanlegg. Årsaken til dette er at det er andre pågående EU-prosesser for å utarbeide nye utslippskrav til forbrenningsanleggene.

Tema