Se opptak av seminaret om 2-gradersrapporten

Hvor mye må de globale klimagassutslippene kuttes innen 2050 for å nå togradersmålet uten å gjøre verden avhengig av storskala bruk av teknologier som trekker CO2 ut av atmosfæren? Her kan du se opptak av seminaret som ble avholdt i Oslo 20. november 2015.

Ifølge FNs klimapanel (IPCC) er det mulig å begrense den globale oppvarmingen til to grader. Det forutsetter, skriver klimapanelet, at utslippene må ned med 40-70 prosent innen 2050.

Omtale av seminaret og programmet finner du lengre nede på denne siden.

Om seminaret

Jo mindre verden har redusert utslippene innen 2050, desto mer må verdens land bruke teknologier som trekker CO2 ut av atmosfæren i siste halvdel av århundret. Eksempler på slike teknologier er storskala skogplanting og bioenergi med karbonfangst og -lagring.

Miljødirektoratet har bedt nederlandske forskere analysere en rekke vitenskapelige utslippsscenarioer som holder seg innenfor oppvarming på to grader fra førindustriell tid til 2100.

Vi har bedt forskerne om spesielt å undersøke hvordan utslippsutviklingen fram mot 2050 påvirker hva som blir nødvendig fra 2050 til 2100.

Rapporten «Implications of long-term scenarios for medium-term targets (2050)» ble presentert og lagt fram under seminaret. Rapporten er skrevet av blant andre professor Detlef van Vuuren, som har hatt en koordinerende rolle i arbeidet med klimapanelets utslippsbaner, de såkalte Representative Concentration Pathways (RCP).

Han har vært blant de mest sentrale forfatterne av rapporter som Millenium Ecosystem Assessment, FNs miljøprograms Global Environmental Outlook og OECDs Environmental Outlook.

Program

08.30: Professor Detlev Van Vuuren presenterer rapporten «Implications of long-term scenarios for medium-term targets (2050)»

09.15: Diskusjon ledet av direktør Kristin Halvorsen ved CICERO Senter for klimaforskning. I panelet deltar blant andre:

Publikum får anledning til å stille spørsmål og delta i diskusjonene.

 

Relaterte lenker

Kontakt

kommunikasjonsrådgiver Espen Larsen
kommunikasjonsenheten
telefon: 926 57 954

Tema