Søker om å opprette Raudafjell villreinområde (2013/4864)

Interimsstyret for Raudafjell har i brev av 10. desember 2018 søkt om opprettelse av Raudafjell villreinområde i Aurland og Voss kommuner.  Miljødirektoratet ønsker med dette å legge ut en høring om opprettelse av området Raudafjell som et eget villreinområde og åpning av jakt på villrein, jf. forslag til forskrift.  Begrunnelse for forslaget og en nærmere avgrensning av området framgår av søknad med kartbilag og høringsnotat.

Det er, etter direktoratets oppfatning, både naturlig og riktig at en villreinstamme under oppbygging i dette området inkluderes i villreinforvaltningen på lik linje med øvrige villreinområder i landet. Det regionale forvaltningsansvaret for Raudafjell foreslås lagt til Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen. Direktoratet ønsker høringspartenes syn på den foreslåtte opprettelsen. 

Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til post@miljodir.no.

Høringsfrist er 1. mars 2019.

Det er viktig for Miljødirektoratet å få inn alle meninger om endringen, både om forslaget støttes og dersom det foreligger negative konsekvenser som tilsier at det ikke støttes.

Vi oppfordrer relevante aktører til å oppsummere innspill fra egne medlemmer slik at det kommer en samlet uttalelse fra for eksempel villreinutvalg og andre relevante organisasjoner eller sammenslutninger. 

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Landbruks- og matdepartementet

13.03.19

Firma: Landbruks- og matdepartementet

Aurland Fjellstyre

04.03.19

Firma: Aurland Fjellstyre

Villreinutvalet for Nordfjella

04.03.19

Firma: Villreinutvalet for Nordfjella

Hordaland fylkeskommune

21.02.19

Firma: Hordaland fylkeskommune

Aurland kommune

21.02.19

Firma: Aurland kommune

Tema

Relaterte lenker