Innføring av omsetningskrav for luftfart (2018/6537)

Miljødirektoratet sender på vegne av Klima- og miljødepartementet forslag til endring i produktforskriften på høring. Forslaget går ut på å innføre et omsetningskrav for biodrivstoff som gjelder drivstoff solgt til luftfart. Regjeringen ønsker å innføre et omsetningskrav på 1 % fra og med 1. januar 2019, etter samme modell som omsetningskravet for veitransport.

Miljødirektoratet, Avinor og Luftfartstilsynet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) utredet konsekvensene av å innføre et omsetningskrav på 1 % for biodrivstoff i luftfart fra 1. januar 2019. Kravet foreslås tatt inn i produktforskriften som ny § 3-4a.

Alt drivstoff som selges på norske lufthavner vil omfattes av et omsetningskrav. Et omsetningskrav på 1 % vil si at virksomheter som selger drivstoff (omsettere) må sørge for at minst 1 % av drivstoffomsetningen per år er biodrivstoff. Bakgrunnen for forskriftsendringen er regjeringens forslag i Nasjonal transportplan 2018-2029 og Stortingets anmodningsvedtak 78 (2015-2016).

Det er i dag fem omsettere av drivstoff til luftfart i Norge. Forsvaret er å anse som en omsetter av drivstoff i Norge, og omsetter drivstoff både til eget bruk og til sivile formål.

Det pågår en prosess for å sertifisere biodrivstoff for innblanding i drivstoff til militære fly. Ettersom det i dag ikke er mulig å blande inn biodrivstoff som tilfredsstiller kravene til militært drivstoff, kan det være aktuelt å unnta Forsvarets militære flyvninger fra omsetningskravet. Det bes i høringen særlig om innspill til dette.

Det legges til grunn at omsetningskravet skal oppfylles ved hjelp av bærekraftig biodrivstoff (alternativ 1). KLD ønsker å stille krav om avansert biodrivstoff når markedet for denne typen drivstoff er tilstrekkelig utviklet, det er derfor skissert hvordan en modell der man etterspør avansert biodrivstoff ville sett ut (alternativ 2).

I samråd med KLD er det utredet to mulige utforminger av et omsetningskrav for luftfart:

  1. Et omsetningskrav på 1 % biodrivstoff som tilfredsstiller bærekraftskriteriene, der avansert biodrivstoff teller dobbelt.
  2. Et omsetningskrav på 0,5 % avansert biodrivstoff som tilfredsstiller bærekraftskriteriene.

Miljødirektoratet ber spesielt om innspill til markedsmessige forhold og kostnader der høringsinstansene har annen informasjon enn det som framgår av høringsnotatet. Dette gjelder særskilt pris og tilgang på biodrivstoff til luftfart, og da særlig avansert biodrivstoff. Produsenter av biodrivstoff til luftfartøy oppfordres til å anslå mulig volum i liter som antas å kunne tilbys og leveres til det norske markedet basert på ulike råstoff i 2019.

Foreslåtte endringer

Det er foreslått å ta inn endringene i produktforskriften ved å legge til en ny §3-4a. De viktigste forskriftsendringene er:

  • Innføring av et omsetningskrav for biodrivstoff i luftfart som pålegger omsettere av drivstoff til luftfart å sørge for at 1 % av drivstoffet årlig er biodrivstoff.
  • Det stilles krav til at biodrivstoff som skal benyttes for å oppfylle omsetningskravet må tilfredsstille bærekraftkriteriene i produktforskriftens § 3-6 til § 3-9 jf. § 3-5.
  • Omsettere må innen 31. mars påfølgende år rapportere omsatt volum drivstoff og biodrivstoff til Miljødirektoratet.

Frist for å komme med høringsinnspill settes til 16. august 2018.

Skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finnes på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Regnskogfondet

22.08.18

Firma: Regnskogfondet

Norges skogeierforbund

21.08.18

Firma: Norges skogeierforbund

NHO Reiseliv

21.08.18

Firma: NHO Reiseliv

Drivkraft Norge

21.08.18

Firma: Drivkraft Norge

NHO

21.08.18

Firma: NHO

Verdikjeden Skog og Tre

20.08.18

Firma: Verdikjeden Skog og Tre

NHO Luftfart

17.08.18

Firma: NHO Luftfart

Utenriksdepartementet

17.08.18

Firma: Utenriksdepartementet

SAS Oil Norway A/S

14.08.18

Firma: SAS Oil Norway A/S

ZERO

14.08.18

Firma: ZERO

Statens vegvesen

14.08.18

Firma: Statens vegvesen

Nobio - Norsk Bioenergiforening

14.08.18

Firma: Nobio - Norsk Bioenergiforening

Forsvarsdepartementet

14.08.18

Firma: Forsvarsdepartementet

LO - Landsorganisasjonen i Norge

13.08.18

Firma: LO - Landsorganisasjonen i Norge

Norges vassdrag og energidirektorat

10.08.18

Firma: Norges vassdrag og energidirektorat

Aviation Fueling Services Norway AS

09.08.18

Firma: Aviation Fueling Services Norway AS

Brønnøysundregistrene

07.08.18

Firma: Brønnøysundregistrene

Justis- og beredskapsdepartementet

07.08.18

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Regelrådet

07.08.18

Firma: Regelrådet

Statistisk sentralbyrå: Høringssvar fra SSB

28.06.18

Firma: Statistisk sentralbyrå

Tema