Høring av nasjonal avfallsplan (2019/12747)

Miljødirektoratet gjennomfører på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet høring av forslag til oppdatert nasjonal avfallsplan og avfallsforebyggingsprogram.

Stortingsmelding nr. 45 (2016-2017), Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi, gir føringene for den norske avfallspolitikken. Avfallsplanen og avfallsforebyggingsprogrammet som nå er på høring inneholder derfor ikke forslag til ny politikk på avfallsfeltet.

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utarbeidet et forslag til oppdatert nasjonal avfallsplan, i samsvar med artikkel 28 i rammedirektivet om avfall. Den beskriver bl.a. avfallsmengder, status for håndtering av ulike typer avfall, og de viktigste behandlings- og gjenvinningsanleggene i Norge. Planen beskriver også behov for endringer i avfallsinfrastrukturen, bl.a. på basis av EU-krav om forberedelse til ombruk og materialgjenvinning. Inkludert i avfallsplanen er også et avfallsforebyggingsprogram, i samsvar med artikkel 29 i rammedirektivet om avfall. Programmet fastsetter blant annet mål for avfallsforebygging og beskriver pågående og nye forebyggingstiltak.

Når det gjelder farlig avfall, beskriver planen utelukkende dagens status. Regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres. Utvalget skal levere sin anbefaling til Klima- og miljødepartementet innen 1. november 2019. Framtidige løsninger for farlig avfall vil presenteres senere i et eget vedlegg.

Vi ber særlig om innspill til kapittel 2.5, Behov for endringer i avfallsinfrastruktur og –anlegg. Innspill om ny avfallspolitikk vil ikke tas inn i endelig avfallsplan.

Skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du nedenfor. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.
 
Høringsfrist er 4. desember 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Grønn Punkt Norge AS

10.12.19

Firma: Grønn Punkt Norge AS

Avfall Norge

06.12.19

Firma: Avfall Norge

KS Bedrift: Høringsinnspill - KS Bedrift

04.12.19

Firma: KS Bedrift

Tema

Relaterte lenker