Foreslår reviderte retningslinjer for miljøovervåking offshore (2019/1007)

Miljødirektoratet har sett behov for en revidering av retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Spesielt er det retningslinjer til overvåking av vannsøylen som har gjennomgått større endringer, dvs. kapittel 3.

Målet med denne revideringen er i hovedsak å tydeliggjøre våre krav til vannsøyleovervåkingen, samt forbedre strukturen og leservennligheten i vannsøylekapitlet. Dette er noen av de største endringene som er gjort:

• Vi foreslår en endring i anbefalt periode for utplassering av blåskjell i bur
• Vi har gått gjennom hele kapitlet og tydeliggjort hva som er krav og hva som er anbefalt ved å erstatte "bør" med "skal" hvor nødvendig.
• Vi har hatt en gjennomgang av metodetabellene i tidligere retningslinjer sammen med relevante fagmiljøer og Miljødirektoratets faggruppe. Basert på konklusjoner fra dette samarbeidet har vi skilt mellom metoder det er krav om å bruke i vannsøyleovervåkingen og metoder som trenger videreutvikling og validering før de kan tas i bruk.
• Tabellene over parametere som skal analyseres i blåskjell og fisk i framtidige feltundersøkelser er forenklet og enkelte krav spesifisert ytterligere (pkt 3.5 i dette utkastet).
• Vi har utvidet underkapitlet om videreutvikling og validering av metodikk til å omfatte mer detaljerte krav til program og rapportering fra metodeutviklingsarbeidet som er en del av vannsøyleovervåkingen. Tabell 3-3 og 3-4 i tidligere retningslinjer over parametere som bør vurderes for fisk og blåskjell er nå tatt over i vedlegg 1 i dette utkastet og knyttet til dette underkapitlet. Vedlegget er ment å oppdateres jevnlig og inneholder forslag til parametere og metoder som bør videreutvikles og/eller valideres før de kan brukes i vannsøyleovervåkningen.

Etter denne høringsrunden vil Miljødirektoratet behandle endringsforslagene og kommentarene som kommer inn. Endelige reviderte retningslinjer vil bli gjort tilgjengelig på Miljødirektoratets nettsider ved årsskiftet.

Utkast til retningslinjene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.
Høringsfrist er 3. desember 2019.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer på e-post til:

Mihaela Ersvik og Eirin Sva Stomperudhaugen

Eventuelle spørsmål kan også rettes til disse.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

STIM AS

10.12.19

Firma: STIM AS

NIVA-HI-Norce_UiS

10.12.19

Firma: NIVA-HI-Norce_UiS

Thierry Baussaut, faggruppen

10.12.19

Firma: Thierry Baussaut, faggruppen

STIM AS

10.12.19

Firma: STIM AS

Vår Energi AS

10.12.19

Firma: Vår Energi As

Tema

Relaterte lenker